இலங்கையில் கண வன் மனை விக்கு இடையில் ஏற் ப ட்ட முர ண்பா ட்டால் ஏற்பட்ட பய ங்க ரம்; அதி ர்ச்சியில் மக்கள்!

வவுனியாவில் இயங்கும் (IT) தனியார் நிறுவனத்திற்கு கணணி துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உடனடியாக வேலைக்கு தேவை

தொடர்புகளுக்கு : – 0778494381 , 0770805546 , 0757979492 , 0242052490 , 0242229151

ஆணமடுவ – தபடேவ பிரதேசத்தில் பெண் ஒருவர் கூரி ய ஆ யுதம் ஒன் றினால் தாக் கப் பட்டு கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம் பவம் இன்று காலை அவரது வீட்டில் வைத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

கண வன் மனை விக்கு இடை யில் ஏற்பட் டுள்ள கரு த்து முர ண்பாடு ஒன்றின் கார ண மாக கண வன் ம னைவியை கொ லை செய்துள்ளதாக பொலி ஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதில் 37 வயதுடைய பெ ண்ணே கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கொ லை செய்த பெண் ணின் கண வர் பிரதேசத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளது.

You might also like