புற்றுநோய் இருப்பது தெரிந்தே அவனை காதலித்து திருமணம் செய்தேன் : இறுதியில் இளம்பெண் எடுத்த மு டிவு!!

புற்றுநோய் இருப்பது தெரிந்தே அவனை காதலித்து திருமணம் செய்தேன் : இறுதியில் இளம்பெண் எடுத்த மு டிவு!!

மராட்டிய மாநிலம் மும்பை நகரில் புற்றுநோய் காரணமாக ம ரணமடைந்த தமது காதல் கணவனின் நினைவாக இளம்விதவை ஒருவர் எடுத்த முடிவு பலரது பாராட்டுகளையும் குவித்து வருகிறது.

மும்மை நகரில் குடியிருந்து வருபவர் ஷீதல். கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான மாநாடு ஒன்றில் முதன் முறையாக அவனை சந்தித்துள்ளார் ஷீதல்.

அறிமுகமான பின்னரே தெரிய வந்தது இருவரும் ஒரே கல்லூரி என்பது. தொடர்ந்து இருவரும் நெருக்கமாக பழகியுள்ளனர். அவன் தொடர்பான அனைத்தையும் அவளிடம் அவன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளான்.

அவளிடம் மட்டுமே அவன் அதிகம் பேசுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தான். இந்த காலகட்டத்தில் அவன் மிகவும் சோர்வாக காணப்பட்டான்.

நாளுக்கு நாள் நிலை மோசமடையவே இறுதியில் மருத்துவரை சந்தித்துள்ளான் அவன். தொடர்ந்து ஷீதலிடம் ஏதும் தெரிவிக்காமல் தனது சொந்த கிராமத்திற்கு கிளம்பி சென்றுள்ளான்.

அன்றைய நாள் மாலை, ஷீதலை தொலைபேசியில் அழைத்த அவன், தனது நிலை குறித்து பேசியுள்ளான். தமக்கு புற்றுநோய் இருப்பதாகவும், இது மூன்றாவது கட்டம் எனவும் அவளிடம் கூறியுள்ளான்.

இதைக் கேட்ட ஷீதல் அதி ர்ச்சியில் உறைந்துள்ளார். ஆனால் அதன் பின்னரே அவனை தாம் இதுநாள் வரை காதலித்து வந்தது ஷீதலுக்கு புரிந்தது.

புற்றுநோயின் தா க்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சாதாரண வாழ்க்கையை முன்னெடுக்கலாம் என மருத்துவர்கள் அளித்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கீமோ சிகிச்சையை அவன் தொடர்ந்துள்ளான்.

மட்டுமின்றி கல்லூரிக்கும் அவன் திரும்பியுள்ளான். அதன் பின்னர் நாளுக்கு 24 மணி நேரமும் ஷீதல் அவனை அக்கறையுடன் கவனிக்க துடங்கினாள்.

அவனது அனைத்து தேவைகளையும் பார்த்து பார்த்து செய்துள்ளார் ஷீதல். கல்லூரி முடித்து வெளியேறிய பின்னர் ஒருநாள், தாம் காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமா எனவும் அவன் ஷீதலிடம் கேட்டுள்ளான்.

பிரியவே முடியாத நிலையில் இருந்த ஷீதல், அவனது காதலுக்கு மறுப்பேதும் தெரிவிக்கவில்லை. இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்தனர். நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த ஒரு நாளில், மருத்துவரை சந்தித்துள்ளனர்.

அவர் மேற்கொண்ட சோதனையில், உடம்பின் முழு பகுதியிலும் புற்றுநோய் வியாபித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஆறு மாதம் மட்டுமே இனி உ யிருடன் இருக்க முடியும் எனவும் மருத்துவர் அவனுக்கு தெரிவித்துள்ளார். அந்த தகவல் தமக்கு பே ரிடியாக அமைந்தது என கூறும் ஷீதல், தமது வாழ்க்கையை அவனுக்காக மாற்றியதாக கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து இருவரும் கோவில் ஒன்றில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவனுடன் பல மருத்துவர்களை சென்று சந்தித்ததாக கூறும் ஷீதல், கடைசி கட்டத்தில் அவன் உருக்குலைந்து படுக்கையில் இருந்து எழ முடியாத நிலையில் ம ரணமடைந்ததாக ஷீத.ல் பதிவு செய்துள்ளார்.

ஆனால் அந்த தா க்கத்தில் இருந்து தம்மால் மீள முடியாமல் தவித்ததாக கூறும் அவர், சுமார் ஒரு மாத காலம் ஆசிரமம் ஒன்றில் தங்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அந்த ஆசிரமத்தில் வைத்தே உதவும் மனப்பான்மையை தாம் வளர்த்துக் கொண்டதாகவும்,

அதன் பின்னர் தற்போது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதாக பதிவு செய்துள்ளார் ஷீதல்.

அவன் ம ரணம் நேரிடையாக பார்த்திருக்க கூடாது என தாம் இப்போதும் கருதுவதுண்டு எனவும், இன்னொரு பிறவியில் இருவரும் ஒன்றாக வாழ வழி செய்ய கடவுளிடம் வேண்டுவதாகவும் ஷீதல் தெரிவித்துள்ளார்.

After studying the specific gameplay of the Qingba Nianglong, Xishao embraced the cuteness exam top 10 characters in his arms, kept doubleclicking on the hairs, and sent out one and another air cannons against the lake and the woods The fried water splashed and the soil flew Very feeling of launching a rocket. Every other week, go to the wilderness and take a lap to determine the area of ?the examination room that the college has set There are no undeads above the level of the disease If so, persuade them to leave. Quietly suspended in the air, shrouded in a pale blue whirlwind, pass bar exam without law school the expression is no longer respectful, but a look of indifference overlooking the underside of the imaginary. The space not only has precious treasures, but also plants that have disappeared from the outside world, as well as monsters that can make bloodsucking agents. Carter also met with Shirley, and went to the nest according to the scheduled route, preparing to rescue the dumps pdf free elf Kerrigan. How do you say that? The human beings of the earth must eat a variety of vegetables and fruits, poultry, fish, shrimps and eggs, and grains to maintain a nutritional balance. Meet the perverted corpse killer plus the illusion of juvenile Hannibal. When I saw him escape, I brought a pair of very beautiful twins. Elsa took a black revolver from the box and handed it to Xi Sa Its ism ki tareef in urdu so light, is this gun for ladies? Looking at the fine and smooth lines, Xi Sai asked uncomfortably Why look down Dumps Pro on this gun? Take it exam about computer out and try it. Evil boxing, silver bayonet! The silver light passed, and Uncle screamed, exposed to the upper body of the air, and was cut off by the West. After hearing that Xi Sa asked him to take his name, he did not hesitate to report the content of the recent study, the square root of the arithmetic Oh, okay, I respect your choice. He has surpassed his own limit and exam 642 reached the point between harm and disaster He is currently at the bottleneck and cannot break exam grants pass oregon through. Damn! Seeing the appearance of Xi Sa, Markas anger With a bang, then 3 exam 2 two to pass the exam at high score fingers were extended, and two silver long needles were taken from the center exam voucher exam sample of the other palm. I dont die! I should have thought of Pass Exam it! You are specially developed by Dr Yu, imitation of Blood Immortal type, mass production type of abyss, warrior! Recalling the experimental log recorded by Dr Yu in the ring, Xi Sa Blurt out. As the floor exam answers chapter 3 http://www.examitpass.com/ tilted more 98-364 Selling and more seriously, the overwhelming metal cracking sound finally spread throughout the entire cruise ship. This is a basic technique that can be learned without the use of the medium of death. Even if those guys can find Dorothy and Cesare, it is a long time later You think it is hell Near? Or is that adult close to the family? Nicole asked Well, I think more. What happened to Xi Sa? Sak? Did the pseudonym have an action? Snow dropped the whip and sat down on the fat man Cert Guide and asked. I know, exam questions pdf we were being played, and the Latest Dumps five diamonds were smoke bombs! I was too greedy, I ignored all kinds of exampro aws details, and I got it But this time, I found something better Remember the one last night. pdf free download 2019 Augustine leaned down and opened a gap in the exam center exam center hong kong mouth 70-462 Selling of Xi Sa, then how to pass exam with learning disabilities slid the chain at the bottom of the compass into his mouth, exam 300-135 then pressed the exam malaysia top switch. It turns out that we have MB2-712 Pass a lot of cannon fodder and wait for them to consume. There is a small Zhongma open ucce exam road, passer l’examen there must be no disadvantage. What kind of loyalty, do cows and horses, eat grass exam updates is milk, what is not allowed to complain, no resistance, no complaints, to be happy forever and ever, happy to shake M. The feeling of stickiness, humidity, and coldness came from all over the body. This kind of internal injury can still stand up, and I am really careless! Shouldnt look down on these superclass students, each has an amazing card, it is really troublesome to die. He kept the suffocating suffocation, wrapped the giant passing score white bones, wireless exam swallowed exam id required the plus, 642-999 Selling sent it to the fleshy swamp, and then continued to the example packet tracer pass an exam in spanish release the suffocating gas. I think too! But the guys skin is too thick, too much blood, it cant hurt at all! Xi Sa is equally anxious. who Sample Test was so painful, couldnt stop it anymore It was so painful Then, Niu Long desperately smacked his tail For a time, he flew in the sand and took a smog The Xisha who was playing, was also taken away. Under the catalysis exam 820-602 of Ceylons unique civilization system, technology In another way, it stands at the same chapter 4 exam answers 2019 level as the Earth, and even higher. Then, a group exam vce of silver magic flies quickly formed a regular tetrahedron and exploded. If it is placed on the earth, a bottle of virus can destroy the whole world.

You might also like