கிளிநொச்சியில் ஒன்பது குழந்தையுடன் வீ திக்கு இ றங்கிய பெண் ஒருவர் போ ராட்டம்! காரணம் இதுதான்

கிளிநொச்சியில் ஒன்பது குழந்தையுடன் வீ திக்கு இ றங்கிய பெண் ஒருவர் போ ராட்டம்! காரணம் இதுதான்

கிளிநொச்சி கோணாவில் கிராம அலுவலர் பிரிவில் உள்ள காந்தி கிராமத்தில் அதிகரித்துள்ள க சிப்பை ஒ ழிக்க ந டவடிக்கை எடுக்காவிடில் குழந்தையுடன் த ற்கொ லை செ ய்து கொ ள்ளப் போவதாக பெண் ஒருவர் தன் ஒன்பது குழந்தையுடன் வீதியில் போ ராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

தற்பொழுது காந்தி கிராமத்தில் க சிப்பு பா வனை அ திகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் ,பெண்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியாத நிலைமை அங்கு ஏ ற்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

க சிப்பு பாவ னையாளர்களால் பெண்களுக்கு அ ச்சமான நி லைமை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட குறித்த பெண், இதன் கா ரணமாக குடும்பத்தில் நி ம்மதியில்லை, பாடசாலை பிள்ளைகள் நி ம்மதியாக சென்று படிக்க முடியாதுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அத்துடன் வீடுகளின் வாசல்கள் வரை க சிப்பு வி ற்பனை வந்து விட்டதாக கூறிய அவர், க சிப்பு பா வனையா ளர்கள் எப்பொழுதும் மிகவும் மோ சமான வா ர்த்தைப் பி ரயோகம் செய்வதனால் , இப்படி சொல்ல முயாத அளவுக்கு அ வலம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுளார்.

இதன் காரணமாக இனியும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத நிலையிலேயே நான் எனது குழந்தையுடன் இம்முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகவும் இனியும் என்னால் இந்த அவலத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு வாழ முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

காந்தி கிராமத்தின் க சிப்பு விடயம் தொடர்பில் கிராம அலுவலர், மற்றும் பொலிசாரிடம் மு றையிட்டும் அவர்கள் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள வில்லை எனவும் அவர் விசனம் வெளியிட்டுள்ளார்.

You might also like