சற்று முன் பொலிஸாரினால் சு ட்டுக் கொ லை செ ய்யப்பட்ட பி க்கு – தென்னிலங்கையில் ந டந்த ச ம்பவம்

சற்று முன் பொலிஸாரினால் சு ட்டுக் கொ லை செ ய்யப்பட்ட பி க்கு – தென்னிலங்கையில் ந டந்த ச ம்பவம்

அம்பாந்தோட்டை – ஹங்கம பகுதியில் பொலிஸார் மேற்கொண்ட து ப்பா க்கி சூ ட்டில் பௌ த்த து றவி ஒருவர் உ யிரிழ ந்துள்ளார்.

குறித்த பகுதியில் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று பொலிஸாரின் உ த்தரவை மீ றி பயணித்துள்ளது.

குறித்த மோட்டார் சைக்கிளை நிறுத் துவதற்காக பொலிஸார் து ப்பா க்கி சூ டு ந டத்தியுள்ளனர்.

இதன் போது நிறு த்தப்பட்டிருந்த வாகனத்திற்குள் இருந்த பௌ த்த து றவி மீது து ப்பா க்கி சூ டுபட் டமையினால் அவர் உ யிரிழ ந்துள்ளார்.

You might also like