கொழும்பு வாழ் மக்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட க டும் எ ச்ச ரிக்கை!

கொழும்பு வாழ் மக்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட க டும் எ ச்ச ரிக்கை!

ஜனவரி 28,29 மற்றும் 30 ஆம் திகதிகளில் கொழும்பில் காற்றின் தரம் குறைவாகக் காணப்படும் எனவும் அனைவரையும் அவதானத்துடன் இருக்குமாறும் எ ச்ச ரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் காற்று தரப் பிரிவின் சிரேஷ்ட விஞ்ஞானி எஸ்.டி.எஸ்.பிரேமசிறி இதை தெரிவித்துள்ளார்.

வங்காள வளிமண்டலத்தில் நிலவும் புழுதிப் புயலின் வி ளைவாகவே இவ்வாறு காற்றின் தரம் குறைவடைந்துள்ளதாகவும், மக்கள் அ வதா னமாக இருக்குமாறும் அவர் வ லியுறு த்தியுள்ளார்.

அதன்படி இதயம் அல்லது நு ரையீரல் நோயாளர்கள், குழந்கைள், முதியவர்கள் மற்றும் அநேக நே ரங்களை வெளியே செலவிடுபவர்கள் அவதானமாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

You might also like