கிளிநொச்சியை சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை கொ டூர கொ லை.. பொலிஸார் தீ விர வி சாரணை..!!

கிளிநொச்சியை சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை கொ டூர கொ லை.. பொலிஸார் தீ விர வி சாரணை..!!

முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் நபர் ஒருவர் ப டுகொ லை செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாங்குளம் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாங்குளம் பாலைப்பாணி எனும் பிரதேசத்தில் சு ட்டுக்கொ லை செய்யப்பட்ட நிலையில், ச டலமா கக் க ண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

குறித்த பகுதியில் உள்ள கு ளமொன்றுக்கு அருகிலிருந்து இன்று அதிகாலை ச டலம் க ண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,

கிளிநொச்சி உதயநகர் பகுதியை சேர்ந்த 46 வயதுடைய 3 பிள்ளைகளின் தந்தையான ஜெயா என்ற குடும்பஸ்தரே இவ்வாறு ச டலமாகக் க ண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என பொலிஸாரின் ஆ ரம்பக்கட்ட வி சாரணைகளிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது.

தனிப்பட்ட வி ரோதம் கா ரணமாகவே இந்த கொ லை சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கலாம் என மா ங்குளம் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் உள்நாட்டு து ப்பாக்கி மூலமே குறித்த நபர் சு ட்டுக் கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.

ச ம்பவம் இடம்பெற்ற பகுதியில் பா துகாப்பு ப லப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பொலிஸார் மேலதிக வி சாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

Just like Guo Yiming divides the hierarchy for the industrial chain, the international foundry is also hierarchical! The precision processing industry has always been the cake of advanced 70-534 Dumps countries such as Europe, America, and Japan, and they cannot eat it. Even if Hong Kong can purchase advanced technology and equipment without restrictions and upgrade its industry, no one will give Mr. Tong their foundry business. “Yes, we think so too. Peak martial arts, startled. Lin Yang certainly wants to enter a regular company. Practice Questions If not, who would suffer from the sun and rain on that construction site? It is a little easier to work for a regular company, and a 220-901 official cert guide lot of money is needed. In this way, the son’s medical expenses, seed money for his hometown, and fertilizer money have also fallen, and he is certainly willing. By then, he will be able to collect money and receive a soft hand. For the companies themselves, they do not feel the urgency of quality issues. Looking at it alone, the resistance required by a floppy drive will not make any money, but it will be scary to accumulate less. Of course, the reason why Baptista’s team works so hard is 810-403 Exam Topics because they can get a lot of money from it. Because the transaction saved the group a large amount of money, each of them received a generous return, Baptista was particularly rich, everyone was happy. Dong Lao was on the side, and at first he heard it with interest, but at this time he could not help raising a chill. The market is really a terrible, ruthless monster. The whole Guogan is only http://www.itcertlearn.com 5,000 square kilometers, but it is one hundred by fifty kilometers. As a result, all the electrical appliances exported from the United States to Japan were all American-style power supplies, and then regardless of Free Demo 371, they forcibly sold things to Japan. Whatever the power source does not match and the electrical appliances are not used properly, the dealers and manufacturers all pretend to be deaf and dumb, and turn a blind eye to the user’s dissatisfaction and complaints. Anyway, things are brought in, you have to buy them, and you have to buy them. Weird. In the photo, they both laughed so much that Olson opened his mouth wide and stared up at Actual Exam Hawke. After Hawke was raised high by him, in order to maintain the balance of his body, he wrapped his neck around his neck with a surprised and happy expression on his face, and looked down at Olson. To this end, the company pays millions of Exam Guide 70-347 Exam Topics dollars each year. “Cheat, I don’t believe you!” The little girl made a face at him, hurried away holding a pile of boxes, leaving only the injured middle-aged man standing in a daze. This is no wonder. More than a dozen of them got off the plane and passed the customs security inspection. As soon as they left the airport, they saw Baptista who made a special trip to pick up the plane. Baptista is indeed very powerful in fundraising, relying on his experience in the Bank of America and the California government, he is welcomed everywhere. As long as the control program is thoroughly understood, it is very easy to change the data at different stages at will. It is not necessary for the controller to wait nervously next to the device. Wait until this time to remind yourself what to pay attention to next. As long as the program is written, the entire preparation process can be planned before preparation. Through calculation, the quality of the single crystal silicon can also be known very clearly after the preparation is completed. However, according to the state’s foreign exchange control regulations, all this foreign exchange income has been taken away by the state. The state manages foreign exchange in a unified manner. Most units do not have mobile foreign exchange. The use of money needs to be reported as above, and the approval can be used to receive approval from the Bank of China. Only a small part of the foreign exchange earned by the materials was replaced by the RMB allocated to the institute, which was regarded as an increase in research funding for them. In addition, the materials used for foreign exchange also need to print reports, even if you just buy a stack of printing paper from abroad. Guo Yiming lowered his hand suddenly, packed up the things on the table, moved to the little table next to him, pointed at the sofa, and said tiredly, “Close the door and sit. Although he hopes that summer can forget the pain in the research, he can devote himself to work. But it is too late. In such a long time, the young man’s psychology will become distorted, and he will have less trust in the outside world Exams Download and others, and become more lonely. This is by no means a good thing for his future life.

You might also like