பேருந்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு எ ச்சரி க்கை! ப ரிதாப மாக ப லியான இளைஞன்

பேருந்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு

பேரூந்தின் மிதி பலகையில் இருந்து கீழே வி ழுந்த இளைஞன் ப ரிதா பமாக ப லியாகியு ள்ளார்.

புத்தளத்திலிருந்து குருநாகலை நோக்கி பயணித்த பேரூந்தின் மி திப்பல கையில் இருந்து கீழே விழுந் இளைஞனே உ யிரிழ ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த வி பத்து இன்று இடம்பெற்றதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

உ யிரிழ ந்தவர் 18 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

சம்வபம் தொடர்பில் பேருந்தின் சாரதி கை து செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதுடன் மேலதிக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.

You might also like