கிளிநொச்சியில் தி டீரெ ன ம யங் கி விழு ந்த க ர்ப் பவ தி உ யி ரி ழ ப்பு – பொ து ம க்க ளை விழி ப்பு டன் இ ரு க்கு மாறு கோ ரிக் கை

கிளிநொச்சியில் தி டீரெ ன ம யங் கி விழு ந்த க ர்ப் பவ தி உ யி ரி ழ ப்பு – பொ து ம க்க ளை விழி ப்பு டன் இ ரு க்கு மாறு கோ ரிக் கை

கிளிநொச்சியில் கல்மடு பகு தி யைச் சே ர் ந்த இளம் வ யது தா ய் ஒரு வர் தி டீ ரெ ன மய ங்கி வி ழு ந்து உ யி ரிழந் துள்ளமை அப் ப குதி மக் களை க் சோ க த்திற் கு உள் ளாக்கி யுள் ளது.
இது கு றித் து மே லும் தெ ரி ய வரு வ தா வது,

சம்புக்குளம் கல்மடு பகு தி யைச் சே ர் ந்த இ ளம் க ர்ப்ப வதி ஒரு வர் நேற் றைய தி னம் (02-03-2020) காலை யிலிருந்து கடு மை யான வயிற்று வ லியா ல் அவ திப் பட்டு ள்ளா ர். இரு ப்பி னும் அது சிறு நீர் தொ ற்று கார ணமா க ஏற் பட் ட வயி ற்று வ லி என எவ ரும் அத னை ப் பொரு ட்ப டு த் தவி ல்லை.

இந் நிலை யில் பிற்பகல் திடீ ரெ ன மய ங் கி விழு ந்தவ ரை தரு மபுரம் வைத் தியசா லையில் சேர் ப்பித்த போது அவ ரது இத யம் இய க்கத் தை நிறுத் தியி ரு ந்தது. தருமபுர வைத்தியசாலை ஊழிய ர்களா ல் கடு மை யாக முய ற்சி த்து இதய த்தை மீள இயங் க வை த்து கிளிநொச்சி வைத்தி யசா லை க்கு அ னுப் பப்ப ட்ட கு றி த்த தா ய்க் கு ஏற் கென வே ஏ ற் பட் டிரு ந்த அ திக இர த்த ப்போக் கு கா ரண மாக அங் கு அவர் உ யி ரி ழந் தார்.

இவ ரது கர் ப்ப மா னது க ர்ப் பப் பை க்கு வெ ளி யே தங் கிய தால் வ யிற் றறை யில் ஏற் பட் ட திடீ ர் இர த் த ப் போ க் கே இந்த ம ரண த்தி ற்குக் கார ணம் என வைத் திய சாலை வட்டா ரங்க ளில் இரு ந்து தெரி யவரு கிறது.

கிளிநொச்சி மாவட்டப் பொ து வைத்தியசாலையில் 2007ம் ஆண்டிற்குப் பின் னர் இடம் பெ ற்ற முத லா வது க ர்ப் ப கால ம ர ண ம் இது என் பதா ல் முழு வை த்திய சா லை யும் த ற்போ து சோக த் தில் ஆ ழ் ந்து ள்ளது.

கர் ப்ப கால ங் களி ல் ஏ ற்ப டும் வ யிற் று வலி, த லை வலி, வா ந்தி, தலை சுற் றல் மு தலி ய எந் த ஒரு அறி குறி களை யும் க ர்ப்ப வ தி கள் சாதா ரணமா க எடு க் கா மல் உட னடி யா க தமது ப குதி கு டும் ப ந ல உ த்தி யோ த்த ர்க ளி டம் தொ டர்பு கொ ண் டோ அல்லது அரு கில் உள் ள அ ரச வைத் திய சாலை க்கு செ ன்று ஆ லோ ச னை பெற் றோ கர் ப்ப கால ங்களில் ஏ ற்பட க்கூடிய இவ் வாறான அ பாய நிலை களிலி ருந்து தம் மை ப் பா துகாத் துக் கொ ள்ள வே ண் டும் என்று சு கா தா ரத்து றை யினர் வே ண்டு கோள் விடு த் துள் ள னர்.

You might also like