அரசி யல், பா து கா ப்புக் கார ணங் களுக் காக வைத் தியசா லையில் அனு மதியா வோரா ல் சிரம ம் ;வைத் திய சாலை நிர் வாகத்தி னர் க வலை

அரசி யல், பா து கா ப்புக் கார ணங் களுக் காக வைத் தியசா லையில் அனு மதியா வோரா ல் சிரம ம் ;வைத் திய சாலை நிர் வாகத்தி னர் க வலை

கிளி நொ ச்சி யில் அரசி யல் கா ரணங் களுக் கா கவும், சட் டத்தி லிரு ந்து தப் பித் துக் கொள் வதற்கா கவும் தா ங்க ள் தாக் கப் பட்டு ள்ள தாக கூ றி வைத் தி யசாலை யில் அனு மதி க்கப்கி படு ன்றவர் களால் தா ங்கள் பல்வே று சிரம ங்க ளை எதிர்நோ க்குவ தாக கிளி நொச்சி மாவ ட்ட வை த்திய சாலை நிர்வா கத் தினர் தெரி வித்து ள்ளனர்.

அன் மை க் கா லமாக அரசி யல் கட் சிகளை சேர் ந்த ந பர்க ள் எ திர் தரப் பின ர்களா ல் தாம் தாக் கப் பட்டு ள்ள தாக தெ ரிவி த்து வை த்தி யசா லை யில் தா ங்க ளாக செ ன்று நோ யா ளர் வி டுதிக ளில் தங் குகி ன்ற னர். அவர்க ள் தங் களின் எதிர்த ரப்பு நபர் கள் கை து செய் யப்ப டும் வ ரை வை த்திய சா லை யில் உட லின் ப ல இடங் களில் வ லி இருப் பதாக வும், ம ற்றும் ஏ னைய கார ண ங்க ளை கூ றி யும் தங் கியிருக் கின்றா ர்கள்.

ஆனா ல் இ வர்க ளை மரு த்துவ ரீதி யாக பரி சோதி த்தால் அவ ர்களி டம் எவ் வித மான பிரச் சினை யும் கா ண ப்படு வதி ல் லை. பல மா க அடி விழு ந்த தாக கூறு வார் கள் ப ரிசோ தி த்தால் அவ் வாறு எது வும் நடந்த மைக் கான அறிகுறி கள் தென்ப டுவதில் லை எனத் தெ ரிவி க்கும் மருத் துவர் கள், அன் மையில் இர ண்டு மூ ன்று சம்ப வ ங்கள் அ வ்வா று நட ந்து ள்ள து என வு ம் பின் னர் அவர் கள் சா தா ரன மாக விடு தியிலி ருந் து வெளி யே றி செ ன்று விடு கின்ற னர் எனவு ம் கவ லை தெரி வித்து ள்ள னர்.

அத் தோ டு சில சம யங்க ளில் பிரச் சினை யில் சம் பந்த ப்பட்ட இர ண்டு தர ப்பி னரும் வைத் தியசா லைக்கு செ ன்று தா ங்கள் தா க்கப்பட் டதாக கூ றி நோ யா ளர் வி டுதி யில் சி கிசைக் காக தங் குகி ன்றனர்.

மரு த்துவ பரி சோத னைகளில் அவர்களு க்கு எ வ்வித பிர ச்சினை களும் காணப் படுவ தில்லை எனவும் மருத் துவ ர்கள் குறிப் பிடுகின் றனர். இவ ர்க ளின் இவ் வாறா ன செ யற்பாடுக ளால் ஏனை ய நோயா ளிகளு க்கு சி கிச் சை வழ ங் குவ தில் நெ ருக் கடி ஏற்படு வதோ டு, அரச வள ங்க ளும் வீண் விரையம் செய்யப்படுகிறது என்றும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like