வவுனியாவில் போ தைப் பொ ருளு க்கு எதி ராக மா ணவ ர்கள் ஊ ர்வ லம்

வவுனியாவில் போ தைப் பொ ருளு க்கு எதி ராக மா ணவ ர்கள் ஊ ர்வ லம்

அதிக ரித்து வரும் போ தைப் பொரு ளைக் கட்டு ப்படுத் தக் கோரி இன்று வவுனியாவில் விழி ப்பு ணர்வு ஊ ர்வ லம் இட ம்பெற் றது.
இந்நிலை யில், சமு தாய பொலிஸ் பிரி வின் ஏற்பா ட்டில் சமு தாய பாது காப் புக் குழு வின் ஏற்பாட்டில் வவு னியா இல ங்கை திரு ச்சபை தமிழ் க லவ ன் பாடசா லை மா ணவர்க ளால் முன்க் னெடு கப்ப ட்ட இவ் ஊர் வல மான து பாட சா லை முன் றிலில் ஆரம் பமா கி வைத் திய சாலை சுற் றுவட் டம் வரை சென்று மீண் டும் பாடசா லை யை வந்த டைந் தது.

இதன் போது மாண வர் களின் எதி ர்கால த்தைக் கரு த்தில் கொ ண்டு “போ தையை ஒழி யுங்கள்” என்ற போ தைப் பொரு ளுக்கு எதி ரான வாச கங் களை த் தாங் கிய பதா தைக ளையும் மா ணவ ர்கள் ஏந்தி யிருந் தனர்.

You might also like