அர சியல் கை திகள் விடு தலை தொ டர்பில் மன் னாரில் மா பெரும் கவ னயீர் ப்பு போ ரா ட்டம்

அர சியல் கை திகள் விடு தலை தொ டர்பில் மன் னாரில் மா பெரும் கவ னயீர் ப்பு போ ரா ட்டம்

சி றைக ளில் த டுத் து வை க்க ப்பட் டுள்ள தமிழ் அ ரசியல் கை திக ளை நிபந் தனையி ன்றி விடு தலை செய் யுமா று கோ ரி மன் னார் மாவ ட்டத் தில் கவ னயீர் ப்பு போ ராட் டம் ஒன்று முன் னெ டுக்க ப்பட் டுள்ளது.

வட மாகாணத்தில் உள்ள அர சியல் கை திக ளின் குடு ம்பங் களி னால் முன் னெடு க்கப் பட்ட குறித்த கவ னயீ ர்ப்பு போ ரா ட்டம் இன்று காலை 10 மணி யளவில் மன்னார் நக ரச பை மண் டபத் திற்கு முன்பாக ஆர ம்பி த்து பிர தான வீதி யூடாக மன்னார் நக ரத் தை அடை ந்து மன் னார் பே ருந் து நிலை யத்துக்கு முன் பாக மா பெரும் கவ னஈர் ப்பு போரா ட்டம் முன் னெடுக் கப்ப ட்டிருந்தது.

குறி த்த போ ராட் டத்தில் யாழ் ப்பா ணம் முல் லைத் தீவு வவுனியா கிளிநொச்சி மன்னார் ஆகிய மா வட்டங் களைச் சேர்ந் த தமிழ் அர சிய ல் கை திக ளின் குடு ம்ப உற வுகள் பொ துமக் கள் நலன் விரு ம்பி கள் பொது அமை ப்புக் களின் பிர திநி திகள் என பல ரும் க லந்து கொ ண்டிருந் தனர்.

போ ராட் டத்தில் ஈடு பட்ட வர்கள் பய ங்கர வாத த டைச் சட் டத் தை ரத்து செய், விடு தலை செய் வி டுத லை செய் தமிழ் அர சியல் கை திக ளை விடு தலை செய், சட்ட மும் நீதி யும் சக லரு க்கும் பொ துவா னது ,பொது மன்னி ப்பு தமிழ் அர சி யல் கை திக ளுக்கு இல் லையா? என் கின்ற பல் வேறு வாச கங்கள் எழுத ப்பட்ட பதா தைக ளை தா ங்கி போ ராட் டத்தில் ஈடு பட்டி ருந்தனர்.

அத் தோடு பய ங்கர வாத தடை ச்சட்ட த்தை நீக்கு உள் ளிட்ட கோஷ ங்க ளை எழு ப்பி யவாறு கவ னயீ ர்ப்பு போ ராட் டத்தில் ஈடு பட்டி ருந்தனர்.

You might also like