வவுனியாவில் தனி யார் பேரு ந்து களில் ஆப த்தா ன பய ணம் மேற் கொள் ளும் மா ண வர்கள்

வவுனியாவில் தனி யார் பேரு ந்து களில் ஆப த்தா ன பய ணம் மேற் கொள் ளும் மா ண வர்கள்

வவுனியா மாவ ட்ட த்தில் போ க்குவ ரத்தில் ஈடு பட்டு வரும் தனி யார் பேரு ந்தில் பா டசா லை மா ணவ ர்கள் ஆ பத் தான மு றை யில் பய ணம் செய் துவ ருவ தாக தெரி விக்கப் படுகிறது.

வவுனியா, வாரிக்குட்டியூர் – வவுனியா நகரம் இடை யே போ க்குவ ரத் தில் ஈடு பட் டுவ ரும் த னி யார் பே ருந் திலே இவ் வாறா ன சம் பவ ம் இ டம் பெ ற்று வரு வதா க எ மது பிரா ந்திய செய் தி யா ளர் தெரி வித் தார்.

குறி த்த பேரு ந்தி ல் பணி புரி யும் இர ண் டு ந டத்து னர் களு ம்பய ணி களுக்கு அசௌ கரிய ங்களை ஏற் படு த்தும் வகை யில் செ யற்ப ட்டு வ ருகி ன்ற தாக தெரி விக் கப்படு கிறது.

மே லும் மாண வர்க ள் போ திய பா துகா ப்பு க்கள் ஏதும் இல் லாத நி லை யில் பேருந்தின் பிர தான வா யிலி ல் தொ ங்கி யபடி யே பய ணிக்க வே ண் டிய நி லை காண ப்ப டுவ துடன், த காத வார் த்தை பிர யோ கம், அதிக சத் தத் தில் ஒலி பரப் பப் டும் பா டல் கள் பயணி களு க்கும், மாண வர்க ளுக் கும் பல அ சௌ கரி ய ங்கள் ஏற் பட்டு த்துவ தாக பய ணிக ளும், மா ண வ ர்க ளும் வி சனம் வெ ளியி ட்டுள் ளனர்.

வாரிக்குட்டியூரிலிருந்து காலை 6.30 ற்கு வவுனியா நோ க்கி செ ல்லு ம் பே ருந் து வழ மை யான வழி ப்பய ணங் களை மேற் கொள் ளா மல் அத ற்கப் பால் பல இட ங்க ளைச் சுற் றிச் செல் வதா ல் மா ணவ ர்க ளால் உரிய நே ரத் தில் பாட சா லை க்குச் செ ல்ல முடி வதி ல்லை என வும் சுட் டிக்கா ட்டப் பட்டு ள்ளது.

இவ் வா றான பேரு ந்து நட த்துன ர்கள் மற்றும் சா ரதிக ளுக்கு எதி ராக கடு மையா ன நட வடி க்கை எடு க்கு மாறு பய ணி கள், மா ணவ ர்கள் மற் றும் பல தரப் பின ரும் இவ் விடய த்தில் தொட ர்பு பட்ட அதி கா ரிக ளிடம் கோ ரிக் கை விடு த்து ள்ளனர்.

You might also like