கர்ப்பிணிப்பெண்ணுக்கு கொ ரோனா: த னியார் வைத்தியசாலைக்கு வை க்கப்பட்டது சீ ல்

கர்ப்பிணிப்பெண்ணுக்கு கொ ரோனா: த னியார் வைத்தியசாலைக்கு வை க்கப்பட்டது சீ ல்

கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு கோ விட் -19 (கொ ரோனா வை ரஸ்) இருப்பது க ண்டறி யப்பட்டதை அடுத்து பா ணந்துறையில் உள்ள த னியார் ம ருத்துவமனைக்கு சீல் வை க்கப்பட்டுள்ளது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு, வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த உறவினர்கள் கொண்ட குழு பாணந்துறையில் வசித்து வந்த குறித்த பெண்ணின் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியது.

இது குறித்த த கவல் களுக்குப் பிறகு, அப்பகுதியில் உள்ள சுகாதார அதிகாரிகள் அந்தப் பெண்ணின் வீட்டிற்குச் சென்று, அவரை 14 நாட்கள் த னிமைப்படுத்த உ த்தரவிட்டனர்.

அந்த பெண் சுகாதார அ திகாரிகளின் ஆ லோசனையை மீறி அப்பகுதியில் பல இடங்களுக்குச் சென்று சில நாட்களுக்கு முன்பு பா ணந்துறையில் உள்ள மகப்பேறு ம ருத்துவமனைக்குச் சென்றிருந்தார். கர்ப்பிணிப் பெண் தனது உ ண்மையான நிலையை மறைத்து கிளினிக்கில் க லந்து கொ ண்டதாகவும் தெ ரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னர் கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு கொ ரோனா வை ரஸ் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு ஐ.டி.எச் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். வி சார ணையில் அவர் கொ ரோனா வை ரஸால் பா திக்கப் பட்டுள்ளார் என்பது தெரியவந்தது.

அதன்படி, பெண் மகப்பேறு ம ருத்துவம னைக்குச் சென்ற பாணந்துறையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சீல் வைக்க கா வல்துறை மற்றும் சுகாதார அ திகா ரிகள் ந டவ டிக்கை எ டுத்துள்ளனர்.

You might also like