ஆண்களை அதிகமாக ஆ ட்கொ ள்ளும் கொ ரோனா

ஆண்களை அதிகமாக ஆ ட்கொ ள்ளும் கொ ரோனா

கொ ரோனா வை ரஸ் காரணமாக அதிகமாக ஆண்களே பா திக்கப் படுவதாக புதிய சர்வதேச அறிக்கை சு ட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இத்தாலியில் மே ற்கொ ள்ளப்பட்ட ஆய்வில் அந்நாட்டில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றியவர்களில் 60 வீதமானவர்கள் ஆண்கள் என்பதுடன், இ றந்த வர்களில் 70 வீ தமானவர்களும் ஆண்கள் என தெரியவந்துள்ளது.

பெண்களை விட ஆண்கள் ம துபானம் அ ருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்கள் இதற்கு காரணம் எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதேவேளை கொ ரோனா பா திப்பு உள்ளான அமெரிக்கர்கள் அதனை ம றைப்பதாக அ மெரிக்காவின் சீ.என்.என் செய்தி சேவை தெரிவித்துள்ளது.

இதனால், காணப்படும் நிலைமை குறித்து உலகளாவிய ரீதியாக புரிந்துக்கொள்ள முடியாமல் இருப்பதாக வி சார ணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

பல உலக நாடுகள் கொ ரோனா வை ரஸ் கா ரணமாக அறை குறையாகவும் முழுமையாகவும் முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் இவை அனைத்துக்கு சவால் விடுத்து கொ ரோனா வை ரஸ் உலகம்முழுவதும் வே கமாக பரவி வ ருகிறது.

இந்த வை ரஸை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க காலம் செல்லும் எனவும் நபர்கள் முடிந்தவரை ஒருவருக்கு ஒருவர் இடையிலான இ டைவெ ளிகளை பேண வேண்டியது முக்கியமானது என சுகாதார அதிகாரிகள் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

You might also like