இரண்டு மாதத்துக்குள் 13 லட்சம் பேர்: எ ச்ச ரிக்கும் சர்வதேச வி ஞ்ஞானிகள்

இரண்டு மாதத்துக்குள் 13 லட்சம் பேர்: எ ச்ச ரிக்கும் சர்வதேச வி ஞ்ஞானிகள்

இந்தியாவில் மே மாதத்துக்குள் 13 லட்சம் பேர் கொ ரோனா வை ரசால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் எ ச்ச ரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் அதி விரைவாக பரவி வரும் கொ ரோனா வை ரஸ் இந்தியாவிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நாடு முழுவதும் தற்போது சுமார் 700 பேர் இந்த வை ரஸ் தொ ற்றுக்கு இலக்காகியுள்ளனர்.

இந்தநிலையில் கடந்த 16 ஆம் திகதி வரை இந்தியாவில் வை ரஸ் பரவலின் வே கம் தொ டர்பான தரவுகளை வைத்து சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

இதன் முடிவில், இந்தியாவில் வை ரஸ் தொ ற்றின் வே கம் இதே வே கத்தில் இருந்தால், மே மாத இடைப்பகுதிக்குள் 1 முதல் 13 லட்சம் வரையிலான நபர்கள் கொ ரோனா வால் பா திக்க வாய்ப்பு உள்ளது என க டும் எ ச்சரி க்கை விடுத்து உள்ளனர்.

த ற்போ தைய நிலையில் இந்தியாவில் வை ரஸ் ப ரிசோ தனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் குறைவு. ப ரவலான ப ரிசோ தனை கு றைவு காரணமாக சமூக பரவலை கணிக்க முடியவில்லை.

அதாவது, இந்தியாவில் மருத்துவமனைகள், சுகாதார மையங்களுக்கு வெளியே எத்தனை பேருக்கு வை ரஸ் தொ ற்றியு ள்ளது என மதிப்பிட முடியவில்லை என்று விஞ்ஞானிகள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அதேநேரம் அமெரிக்கா, இத்தாலியை ஒப்பிடும்போது தொடக்க நிலையில் வைரசை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் இந்தியா சிறப்பாக விளங்கியதாகவும்,

ஆனாலும் வை ரஸ் ப ரவல் தீ விரம டைவதற்கு முன் கடுமையான ந டவடி க்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனவும் விஞ்ஞானிகள் எ ச்ச ரிக்கை வி டுத்து ள்ளனர்.

You might also like