கொ சுக்கள் மூலம் கொ ரோனா ப ரவுமா என்ற மக்களின் கே ள்விக்கு சுகாதார அ மைச்சகம் ப தில்!

கொ சுக்கள் மூலம் கொ ரோனா ப ரவுமா என்ற மக்களின் கே ள்விக்கு சுகாதார அ மைச்சகம் ப தில்!

கொ சுக்கள் மூலம் கொ ரோனா தொ ற்று பரவுமா என்று மக்கள் பலர் சந்தேகம் எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு மத்திய சு காதாரத்துறை அமைச்சகம் பதிலளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொ ரோனா தொ ற்று வே கமாக பரவி வருகின்றது. மொத்தம் 681பேர் பா திக்கப்பட்ட நிலையில், 13பேர் ப லியாகியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்தியாவில் பெருமளவில் தா க்கத்தை ஏற்படுத்திய டெ ங்கு கா ய்ச்சல் கொ சு மூலம் ப ரவியது என்பதால், கொ ரோனாவும் கொ சு மூலம் பரவலாம் என்று மக்களிடையே பேசப்பட்டு வந்தது.

தொ டர்ந்து இதற்கு பதிலளித்துள்ள மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம், கொசுக்களால் எந்தவிதத்திலும் கொ ரோனா ப ரவாதெ ன்றும், ஏற்கனவே பா திக்கப்பட்ட மனிதர்களிடம் இருந்தே வை ரஸ் பரவும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளது.

மேலும், அனைவரும் முககவசம் அணிய வேண்டியதில்லை என்றும். சளி, கா ய்ச்சல் போன்ற நோ ய்கள் இருந்தால் அது மற்றவர்களுக்கு ப ரவாமல் இருக்க முக க வசம் அணியலாம் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அ றிவுறு த்தியுள்ளது.

தொ டர்ந்து கொ ரோனா நோ யாளிகளுக்கு சி கிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் க ட்டாயம் முக க வசம் அணிய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

You might also like