இலங்கையில் கொ ரோனா தொ ற்றுக்கு ள்ளான மேலும் இருவர் கு ணம் பெற்றனர் – சுகாதார அமைச்சு

இலங்கையில் கொ ரோனா தொ ற்றுக்கு ள்ளான மேலும் இருவர் கு ணம் பெற்றனர் – சுகாதார அமைச்சு

இலங்கையில், கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றுக்குள்ளான மேலும் இருவர் கு ணமடைந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், த ற்போது 97 பேர் வைத்தியசாலையில் கொ ரோனா தொ ற்றுக்கு ள்ளான நிலையில், சி கிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

இதுவரையில் மொத்தமாக 9 பேர் கு ணம டைந்துள்ளதுடன் மருத்துவ கண்ணகாணிப்பில் 199 பேர் உள்ளமை கு றிப்பிடத்தக்கது.

You might also like