கொ ரோனா த னிமைப் படுத்தல் மு காமில் இருந்து விமான ப யணிகள் வி டுவிக் கப்பட்டனர்!

கொ ரோனா த னிமைப் படுத்தல் மு காமில் இருந்து விமான ப யணிகள் வி டுவிக் கப்பட்டனர்!

வவுனியா பெரியகட்டு இ ராணுவ மு காமில் அமைந்துள்ள கொ ரனா ப ரிசோ தனை த டுப்பு தனிமைப்படுத்தல் மு காமிலிருந்து எஞ்சிய 16 விமான பயணிகள் இன்று வி டுவி க்கப்பட்டனர். கொ ரோனோ வை ரஸ் தா க்கம் நா ட்டில் இனம் காணப்பட்ட நிலையில் வெ ளிநாட்டிலிருந்து வருகைதரும் பயணிகள் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி ப ரிசோ த னைக்கு ட்டபடுத்தப்ப டுவார்கள் என்று அரசு அறிவித்திருந்தது.

அந்தவகையில் வவுனியா பெரியகட்டு இரா ணுவ மு காமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொ ரோனா வை ரஸ் ப ரிசோ தனை த டுப்பு த னி மைபப்டுத்தல் மு காமுக்கு விமான பயணிகள் கொ ண்டு வ ரப்பட்டிருந்தனர். இத்தாலி, லண்டன்,கனடா தென்கொரியா,ஈரான் நாட்டவர்கள் குறித்த மு காமிற்கு கொ ண்டுவ ரப்பட்டிருந்ததுடன் 14 நாட்கள் த னிமை ப்படுத்தி வை க்கபட்டு கொ ரோனா தொ ற்று உள்ளதா என்ற ப ரிசோ தனைக்குட்ப டுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் குறித்த மு காமில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த 16பேர் இன்று வன்னி கட்டளை தளபதி மேயர் ஜெனரல் ரோகித தர்மசிறி தலைமையில் வி டுவிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் கனடா, லண்டன்,நாட்டில் இருந்து வ ருகைதந்திருந்த நிலையில் அவர்களிற்கு நோ ய்தொ ற்று இல்லை என்று உ றுதிப் படுத்தப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் தமது வ திவிடங்களுக்கு செல்ல அனுமதிக்கபட்டிருந்தனர்.

வவுனியா மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து த னிமைப்படுத்தல் மு காமில் இருந்தும் அனைத்து விமானப் பயணிகளும் வை த்திய ப ரிசோ தனை மு டிந்து வீ டுகளுக்கு அ னுப்பி வை க்கப்ப ட்டுள்ளமை கு றிப்பி டத்தக்கது.

You might also like