சிங்கப்பூரிலும் அ முலாகிறது ‘லொக்டவுண்’

சிங்கப்பூரிலும் அ முலாகிறது ‘லொக்டவுண்’

அத்தியாவசிய சேவைகள் மற்றும் முக்கிய பொ ருளாதாரத் து றைகளைத் த விர பெரும்பாலான பணியிடங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மூ டப்ப டவுள்ளதாக சிங்கபூர் பிரதமர் லீ ஹ்சீன் லூங் அறிவித்துள்ளார்.

அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை தொ டக்கம் இந்த லொக்டவுண் அமுலுக்கு வ ரவுள்ளதாகவும் அவர் தெ ரிவித்துள்ளார்.

“COVID-19 ஆ ரம்பமானது முதல், நாங்கள் நெ ருக்கடிக்கு அமைதியாகவும் முறையாகவும் ப திலளித்துள்ளோம், முன்னரே தி ட்டமி ட்டு, நிலைமை மா றும்போது எங்கள் ந டவடி க்கைகளை ச ரிசெ ய்கிறோம்” என்று லீ ஹ்சியன் லூங் தெரிவித்தார்.

அனைத்து அத்தியாவசிய சேவைகள் மற்றும் முக்கிய பொ ருளாதாரத் து றைகளைத் தவிர பெரும்பாலான பணியிடங்களை நாங்கள் மூடுவோம். உணவு நிறுவனங்கள், பல்பொருள் அங்காடிகள், மருத்துவமனை, போக்குவரத்து மற்றும் முக்கிய வங்கி சேவைகள் திறந்த நிலையில் இருக்கும், ”என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

நாடு கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும், எதிர்கால COVID-19 சூழ்நிலையை ச மாளிக்க த யாராக இ ருப்பதாகவும் அவர் தெ ரிவி த்துள்ளார்.

You might also like