மகளை வீழ்த்தி அதன் மூலம் அவர் அம்மாவையும் பணிய வைத்த காசி : மயங்கிய கோடீஸ்வர பெண்கள்!!

மக ளை வீ ழ்த்தி அதன் மூலம் அவர் அம்மாவையும் பணிய வைத்த காசி : மயங்கிய கோ டீஸ்வர பெ ண்கள்!!

காசியின் லேப்டாப் வீடியோக்களை ஆய்வு செ ய்ததில் பல பெரும் புள் ளிகளை விசாரிக்க வேண்டிய நிலை வர லாம் என்பதால், கா வல் துறை த யக்கம் கா ட்டுவதாக கூற ப்படும் நிலையில் அவன் குறித்து மேலும் புதிய அ திர்ச் சிகரமான த கவல்கள் வெ ளியாகியுள்ளது.

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கோட்டார் கணேசபுரத்தை சேர்ந்தவர் காசி (24). இவர், சமூக வலைத்தளங்களில் தன்னை பணக்காரர்போல் காட்டி பள்ளி மாணவிகள், கல்லூரி மாணவிகள், இளம்பெண்கள் மட் டுமின் றி பல கு டும்பங் களுடன் நெ ரு க்கமாக ப ழகி உள்ளார்.

அந்த வகையில் பல பெண்களுடன் நெருக்கமாக இருந்து, ர கசியமாக வீடி யோக் கள், போட் டோக்கள் எ டுத்து ள்ளார். இதை வை த்து பெ ண்களை மி ரட்டி ப லாத் காரம் செய்து வந்துள்ளார்.

இவர்களில் பா திக்கப்பட்ட சென்னை பெ ண் டாக்டர் ஒருவர் பொ லி சில் பு கா ர் கொ டு த்தார். இ தேபோல், மேலும் பெண் கள் பு கார் அ ளித் தனர். இத ன்பே ரில், கா சி கை து செய்யப்பட்டு சி றை யில் உள்ளார்.

குமரி மாவட்டம் மட்டுமின்றி கோவை, மதுரை, சென்னை பகுதிகளில் உள்ள பணக்கார வீட்டு பெண் களுடனும் காசி நெருக்கமாக இருக்கும் வீடியோக்கள் உள்ளன. அவர் குறித்து தினமும் புதிய தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது. அந்த வகையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு காசி பெண் களை மி ரட்டுவது போன்ற சில ஆடியோக்கள் வெளியானது.

பிறகு இளம் பெ ண்ணின் ம டியில் பத்து கொண்டு, பொலிஸ் அதி காரியின் தொ ப்பியை அணி ந்தபடி எடுத்து கொண்ட செ ல்பி வை ரலானது. இப்போது இன்னொரு தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் மகள்களை சீ ரழித்த பின்பு, அந்த வீ டியோக்களை காட்டியே அவர்களது அ ம்மாக்களையும் மி ரட்டி ப ணிய வை த்துள்ளனர் என்ற தகவல் வந்துள்ளது.

இவர்கள் காசியின் சுயரூபம் தெரிந்து பேசினார்களா, அல்லது ப ணத்துக்கு ஆ சைப்பட்டு இப் படி நடந்து கொ ண்டனரா எ ன்ற உ ண்மை தெரி யவில்லை. இது எல் லாவற்றையும்விட இன்னொரு அ திர்ச்சி விடயம் காசி ஒரு வாட்ஸ் அப் கு ரூப்பில் இருந்துள்ளார்.

அதில் தொ ழி லதிபர்கள், டா க்டர்கள், அ ரசியல் பி ரமுக ர்களின் பிள்ளைகள் எல்லாரும் இ ருந்த நிலையில் அந்த ப ணக்கார வீட்டு பெண்களுக்கு வலையை விரித்து கவிழ்த்துள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது.

இதனிடையே, கா சியை போ லீஸ் கா வலில் எ டுத்து வி சா ரித்தனர். அவ ரிட ம் இரு ந்து கை ப்பற்றப்பட்ட லேப் டாப்பில் 450 வீடியோ க்கள் இரு ந்தது. இந்த வீடி யோ க்களில் உள்ள பெண்கள் யார் என்று தனிப்படையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தற்போது, வீடியோவில் உள்ள குடும்ப பெண்கள் சிலரி ன் அடையாளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளன. இவர்களில் வி.ஐ.பி.க்களின் குடும்ப பெண்களும் உள்ளனர். குமரியை சேர்ந்த பிரபல பெண் டாக்டர் ஒருவருடன் காசி நெருக்கமாக உள்ள காட்சிகள் உள்ளன.

இது தவிர பிரபல தொழிலதிபர் ஒருவரின் மனைவியுடனும் ஒன்றாக அ மர் ந்திரு க்கும் வீ டி யோ க்கள் உ ள்ளன. ஆ னால் இ வ்வா று வீடி யோ க்கள் இ ருப்பது, சம் பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துள்ளது.

இவர்களை மி ரட்டி ப ணம் ப றிக்கும் வேலையில் காசி இறங்கினாரா என் பது தெரி யவில்லை.
மேலும் ஏராளமான பெண்கள் வீடியோ கா லி ங் செய்து பே சுகை யில், காசி வி ருப்ப ப்படி ந டந்து கொ ள்ளும் கா ட்சிகளும் உள்ளன.

இந்நிலையில், பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் இல்லாமல் இந்த வழக்கு மந்த கதியில் தான் உள்ளது. பெரிய, பெரிய குடு ம்பத்தி னர், அதிகாரி களை வி சா ரணை வளை யத்துக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதால் போலீஸ் தயக்கம் காட்டுகிறது.

மு க் கிய கு ற்றவாளி யான காசியை கைது செய்து விட்டதால், மேற்கொண்டு வழக்கு விசாரணையில் ஆர்வம் இல்லாத நிலையில் காவல்துறை உள்ளது எ னவும் இதனால் வ ழக்கை சி பிசிஐடி மா ற்றினால் நி றை த கவல் கள் கி டைக்கு ம் என சமூ க ஆர் வலர்கள் கூறி யுள்ளனர்.

You might also like