மாணவனின் உ யிரை கா ப்பற் ற தனது உ யிரை பணயம் வைத்த பொலிஸ் அ தி காரி

மாணவனின் உ யிரை கா ப்பற் ற தனது உ யிரை பணயம் வைத்த பொலிஸ் அ தி காரி

கண்டி – கட்டுகஸ்தோட்டை பிரதேசத்தில் த ற்கொ லைக்கு முயன்ற மாணவனின் உ யிரை கா ப்பாற்ற தனது உ யிரை பணயம் வைத்த பொலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் தொ டர்பில் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

காதலிக்கு எழுதிய கடிதம் வீட்டில் சி க்கி யமையினால் அ ச்சம டைந்த மாணவன் மகாவலி கங்கையில் கு தித்து த ற்கொ லை செய்துக் கொள்ள மு யற்சி த்து ள்ளார்.

15 வயதுடைய இந்த மாணவன் கட்டுகஸ்தோட்டை பா லத்தில் நின்று கங்கையில் கு தித்து ள்ளார்.

இதனை அவதானித்த பொலிஸ் அதிகாரியும் கங்கையில் குறித்து மாணவனை கா ப்பா ற்றி யுள்ளார்.

56 வயதுடைய உப பொலிஸ் பரிசோதகர் கடமையில் இருந்த போது மாணவனை கா ப்பாற் றியுள்ளார். மாணவனை கா ப்பா ற்று வதற்கான தனது உயிரை பற்றி கூட சிந் திக்கா மல் எடுத்த ந டவ டிக்கையை பலரும் பா ரா ட்டியுள்ளனர்.

You might also like