கிளிநொச்சி பளையில் கோ ர வி பத்து…. கணவர் ஸ் தலத்தில் ப லி! மனைவி ப டுகா யம்

கிளிநொச்சி பளையில் கோ ர வி பத்து…. கணவர் ஸ் தலத்தில் ப லி! மனைவி ப டுகா யம்

கிளிநொச்சி பளையில் விமானப் ப டையின் அ ம்புல ன்ஸ் வாகனம் மோதி குடும்பத்தலைவர் ஒருவர் ச ம்பவ இ டத்தி லேயே உ யிரி ழந்து ள்ள நிலையில் அவரது மனைவி ப டுகாய மடைந்தார்.

இந்தத் து யரச் ச ம்பவ ம் இன்று காலை இடம்பெற்றது.

பளை – தம்பகாமம் சந்தியில் குடும்பத் தலைவரும் அவருடைய மனைவியும் வந்து ஏறிய போது, யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கிளிநொச்சி நோக்கி ஏ9 வீதியில் பயணித்த அம்புலன்ஸ் மோதியதில் இந்த வி பத்து இ டம்பெ ற்றது.

ச ம்ப வத்தில் 55 வயதுடைய குடும்பத்தலைவர் ச ம்ப வ இ டத் திலேயே உ யிரி ழந்தார்.

அத்துடன் அவருடைய மனைவி ப டுகா யம டைந்த நிலையில் வைத்திசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ள நிலையில் , ச ம்பவம் தொ டர்பில் பளை பொலிஸார் வி சார ணை களை மு ன்னெ டுத்துள்ளனர்.

You might also like