நாடாளுமன்றைக் கூ ட்டமா ட்டேன் – கோட்டாபாய பி டிவா தம்

நாடாளுமன்றைக் கூ ட்டமா ட்டேன் – கோட்டாபாய பி டிவா தம்

நாடாமன்றத்தை மீளக் கூட்டுமாறு உயர்நீதிமன்றம் சொன்னாலும் தாம் கூ ட்டப்போ வதி ல்லை என்று ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தி ட்டவ ட்டமாகத் தெ ரிவி த்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று ந டைபெ ற்ற அமைச்சரவைக் கூ ட்டத்தி லேயே அவர் இவ்வாறு கூ றியு ள்ளார்.

நிறைவேற்று அ திகா ரத்தைத் தாம் இதுவரை ப யன்ப டுத்த வில்லை என்றும், தே வைப்ப டின் அதனைப் பயன்படுத்தத் தயாராகவே இருப்பதாகவும் அவர் இதன்போது குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“அரசமைப்பின்படியே நான் செயற்பட்டுள்ளேன். அரசியல் காரணங்களை வைத்து எனக்கு அழுத்தங்களை வழங்க எவரும் முயற்சிக்கக் கூடாது. நாடாளுமன்றத்தை மீண்டும் கூட்டுமாறு நீதிமன்றம் சொன்னாலும் நான் மீண்டும் ஒத்திவைப்பேன். அல்லது கூட்டும் வர்த்தமானியை விடுத்து மீண்டும் கலைப்பேன். இந்த நாடாளுமன்றத்தின் ஆ யுட்கா லம் முடியும் வ ரைக்கும் வேண்டுமானால் அப்படிச் செய்யலாம்.

நி றைவே ற்று அ திகாரம் கொ ண்ட ஜனாதிபதியால் அரசமைப்பின்படி என்ன செய்ய முடியுமோ அதனை நான் செய்வேன். நாட்டின் த ற்போ தைய நிலைமையில் யாரும் தே வைய ற்ற அரசியலை செய்யக் கூடாது” – என்றும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like