முல்லைத்தீவில் வீ சிய க டும் கா ற்று; வீ டுகள் ப குதியளவில் சே தம்

முல்லைத்தீவில் வீ சிய க டும் கா ற்று; வீ டுகள் ப குதியளவில் சே தம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வீசி வரும் கா ற்று மற்றும் ப லத்த மழை கா ரண மாக நான்கு வீடுகள் பகுதியளவில் சே தம டைந்து ள்ளதாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட அ னர்த்த மு காமை த்துவ பி ரிவு தெ ரிவிக்கின்றது

இந்த வகையில் மாங்குளம் பகுதியில் ஒரு வீட்டின் உட்கூரை மு ற்றுமு ழுதாக தூ க்கி வீ சப்பட்ட நி லையில் வீ ட்டில் இருந்த தாயாரும் பிள்ளைகளும் பாதுகாப்பான முறையில் வெ ளியே றி இருக்கிறார்கள் இந்த ச ம்ப வம் இரவு 1.10 மணியளவில் இடம் பெ ற்றி ருக்கின்றது.

அத்துடன் முல்லைத்தீவு மா வ ட்டத்தில் வீசிய காற்று மற்றும் பலத்த மழை காரணமாக ஒ ட்டுசு ட்டான் பி ரதே சத்தில் இரண்டு வீடுகளும் துணுக்காய் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் ஒரு வீடும் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் ஒரு வீடும் ஆக நான்கு வீடுகள் பகுதியளவில் சே தம டைந்துள்ளது என முல்லைத்தீவு மாவட்ட அ னர்த்த மு கா மைத்துவ பிரிவு தெரிவிக்கின்றது.

குறிப்பாக இந்த பயனாளிகளுக்கான அனர்த்த கொ டுப்ப னவாக முதல்கட்ட கொ டுப்ப னவுகள் வ ழங்கு வதற்கான ந டவ டிக்கைகள் எ டுக்க ப்பட்டு ள்ளதாகவும் வீடுகளில் சே தங்கள் க ணக்கி டப்பட்டு அதற்கான கொ டுப்ப னவுகள் வ ழங்கு வதற்கான ந டவ டிக்கைகள் எ டுக் கப்பட உள்ளதாக அ னர்த்த மு காமை த்துவப் பிரிவு மேலும் தெ ரிவி த்துள்ளது.

You might also like