உயர்தர, சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் தொ டர்பில் க ல்வி யமைச்சு வெ ளியி ட்டுள்ள அ றிவி த்தல்

உயர்தர, சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் தொ டர்பில் க ல்வி யமைச்சு வெ ளியி ட்டுள்ள அ றிவி த்தல்

த ற்போ தைய சூ ழ்நி லையில், இவ்வாண்டுக்குரிய க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை மற்றும், உயர் தரப் பரீட்சை ஆகியவற்றை பி ற்போ டுவதற்கு தீ ர்மா னிக்க வில்லை என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

எந்தவொரு பரீட்சார்த்திக்கும் அநீதி இ ழைக்க ப்படாத வகையில் ப ரீட்சை கள் ந டத்த ப்படு மென அமைச்சின் செயலாளர் என்.எச்.எம். சித்ரானந்த தெரிவித்தார்.

கண்டி குருதெனிய கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்தில் இ டம்பெ ற்ற க லந்து ரையாடலின் போதே அவர் இந்த வி டய ங்களை தெ ரிவி த்தார்.

கால அட்டவணைகளுக்கு அமைய பாடத்திட்டங்களில் பூர்த்தி செ ய்ய ப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அமைய ப ரீட்சை கள் ந டத்த ப்படும். அத்துடன் சுகாதார அ மைச்சின் ப ரிந்து ரைக ளுக்கு அமையவே பாடசாலைகளும் மீளத் தி றக் கப்பட உள்ளதாக என்.எச்.எம். சித்ரானந்த கூறினார்.

You might also like