ஊ ரடங் குச் ச ட்டம் தொ டர்பில் த ற்போது வெ ளியான த கவல்

ஊ ரடங் குச் ச ட்டம் தொ டர்பில் த ற்போது வெ ளியான த கவல்

ஊ ரட ங்குச் ச ட்டம் எ திர் வரும் தினங்களில் த ளர்த்த ப்படும் என தெ ரிவி க்கப்ப ட்டுள்ளது.

ஸ்ரீலங்காவில் கொ ரோ னா தொ ற்று ஏ ற்ப ட்டதை யடுத்து நாடு தழுவிய ரீதியில் அ முல்ப டுத்தப்பட்ட ஊ ரடங்குச் ச ட்டம் தற்போது கொழும்பு, கம்பஹா மாவட்டங்கள் தவிர்ந்த மாவட்டங்களில் தளரத்தப்பட்டுள்ளது.

எனினும் இரவு 8 மணி முதல் அதிகாலை 5 மணிவரை நாடு தழுவிய ரீதியில் தி னமும் ஊ ரடங்குச் ச ட்டம் அ முல்ப டுத்தப்ப ட்டுவருகின்றது.

இந்நிலையில் கொ ரோ னாவை க ட்டு ப்படு த்துவதற்கு மு ன்னெ டுக்கப்பட்ட ஊ ரட ங்கு ச ட்டம் எ திர்வ ரும் தினங்களில் தளர்த்தப்படும் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஜெனரல் விசேட மருத்துவர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னிலங்கை ஊ டகம் ஒன்றில் ஒ ளிப ரப்பாகிய நிகழ்ச்சியின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like