கிளிநொச்சியில் பலத்த காற்று; வீ தியின் கு றுக்கே வி ழுந்த பாரிய ம ரம்

கிளிநொச்சியில் பலத்த காற்று; வீ தியின் கு றுக்கே வி ழுந்த பாரிய ம ரம்

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றினால் மி ன்க ம்பங்கள் மு றிந்து வி ழுந்த மையல் பல கி ராமங் களுக்கு மின்சாரம் த டை ஏ ற்ப ட்டுள்ளது.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இன்று காலை முதல் வீசி வரும் பலத்த காற்று காரணமாக பூநகரி குடமுருட்டி பகுதியில் உள்ள மின் க ம்பங்கள் மு றிந்து வீ ழ்ந்ததன் கார ணமாக பூநகரிப் பிரதேசத்தில் உள்ள பல கி ராம ங்களுக்கு மி ன்சா ரம் த டைப்ப ட்டுள்ளது. ஆறு மின்கம்பங்கள் மு ற்றாக சே தம டைந்துள்ளது .

இதே வேளை கிளிநொச்சி இரத்தினபுரம் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்திற்கு முன்பாக காணப்பட்ட பாரிய பாலை மரம் வீ ழ்ந்தன் கா ரணமான இரண்டு மின் க ம்பங் கள் சே தம டைந் தமையால் வட்டக்கச்சி, இராமநாதபுரம் பகுதிகளுக்கான மின்சாரம் முற்றாக த டைப்ப ட்டுள்ளது.

இதே வேளை போக்கு வரத்தும் த டைப்ப ட்டமை யால் பிரதேச மக்கள் ஒன்றிணைந்து வீழ்ந்த மரத்தை அ கற்றி யுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க விடயம்.

You might also like