சற்று முன் கிளிநொச்சி பகுதியில் பொதுமக்களை கை து செய்ய மு ற்பட்ட தால் ப தற் றம்

சற்று முன் கிளிநொச்சி பகுதியில் பொதுமக்களை கை து செய்ய மு ற்பட்ட தால் ப தற் றம்

கிளிநொச்சி – ஆனைவிழுந்தான் பிரதேசத்தில் பொதுமக்களை கை து செ ய்ய மு ற்ப ட்ட வனவள பா துகா ப்பு தி ணைக்க ளத்தினருக்கு எ தி ராக ம க்கள் போ ராட் டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

இதன் காரணமாக குறித்த பகுதியில் தற்போது பத ற்ற மா ன சூ ழல் காணப்படுகின்றது.

குறித்த பகுதியில் நெற் செய்கை காணி தொடர்பில் நீண்ட கால பி ரச் சி னை காணப்படும் நிலையில், அப்பகுதியில் து ப்ப ரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கனரக வாகனத்தை கை ப்பற் றியது டன், பிரதேசவாசிகள் சி லரையும் வனவள பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினர் கை து செ ய்ய மு ற்ப ட்டத னால் ப தற் றமா ன நி லை தோன்றியுள்ளது.

கை து செ ய்த வர்களை ஏ ற்றி யவாறு பு றப் பட்ட வா கனத்தை பிரதேச மக்கள் ஒன்று கூடி ம றித்து போ ராட்ட த்தில் ஈ டுபட் டனர்.

தற்போது குறித்த பகுதியில் விசேட அதி ரடிப்படையி னரும், பொ லிசா ரும் வ ரவ ழைக் கப்பட்டுள்ள நிலையில் அப்பிரதேசம் ப தற் றத் து டன் த ற்போது காணப்படுகின்றது.

You might also like