ஆறுமுகன் தொண்டமான் எவ்வாறு உ யிரி ழந் தார் – உண்மையை கூறிய அவரின் மகன்…!

ஆறுமுகன் தொண்டமான்

கேள்வி: ஜீவன்.. நீங்கள் அதிக காலம் இலங்கையில் வசிக்கவில்லை… அவ்வாறிருக்க தற்பொழுது பலரும் உங்களை பற்றி விமர்சிப்பது ஏன்…!

நிச்சமாக நான் இலங்கைக்கு வருகை தந்து 3 வருடங்களே ஆகின்றன. தந்தையின் இ றுதி ச டங் கிலே யே அதிகமானோர் என்னை பற்றி அறிந்துகொண்டனர். அறிந்து கொண்ட சில நாட்களிலேயே என்னைப்பற்றி த வறா ன க ருத் துக்க ளை வெளியிடுகின்றனர். அது எனக்கு மிகவும் க வலைய ளிக்கி ன்றது.

கொ ரோனா வை ரஸ் தா க்கத் தினா ல் உலக நாடுகளே அ ச்சம் கொண்டுள்ளன. இந்த நிலையில் உங்களின் தந்தையாரின் இ றுதி கி ரியைக் கு அதிகமானோர் வருகை தந்தனர். இது தொடர்பில் ச மூகத் தில் அதிகம் பேசப்படுகின்றது…!

நா ட்டின் நி லைமை மற்றும் கொ ரோனா நி லைமை தொடர்பில் நாம் அறிந்துகொண்டிருந்தோம். பா துகா ப்பு த ரப்பினர் மாத்திரமின்றி பொது சு காதார ப ரிசோ தகர்களும் எமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கினர். வருகை தந்திருந்த அனைவரும் சு கா தார வி திமு றைகளை அறிந்துக்கொண்டே வருகை தந்திருந்தனர். முகக்கவம் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட்டன.

கேள்வி : உங்களுடைய தந்தையார் படிக்கட்டுகளில் வி ழுந் தே உ யிரி ழந் தார் என தகவல்கள் சமூக இ ணையத் தளங்களில் வெளியாகின்றன. அது உ ண்மையா…?

தந்தை படிக்கட்டுகளில் வி ழுந் து ம ரணம டைந்துள் ளார் என இணையத்தளங்களில் செய்திகள் வெ ளியாகியி ருந்தமையை நானும் பார்வையுற்றேன். மி கவும் க வலை.. ஏன் இவ்வாறு போ லி தகவல்களை ப ரப் புகின் றனர் என்பது கு றித்து. மனதிற்கு மிகவும் வே தனை யாக உள்ளது. அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை. அவருக்கு சில நிமிடங்களில் மா ரடை ப்பு ஏ ற்பட் டது. அந்த ஓரிரு நிமி டங்க ளிலேயே அவர் இவ் வுலகை விட்டு பி ரிந்து விட்டார்.

கேள்வி : த னிமைப் படுத் தல் வி திமுறை யை மீ றி உங்களது சகோதரியை ஓமான் நாட்டிலிருந்து அப்பாவின் இ றுதி கி ரியைக்கு அழைத்து வ ந்துள் ளதாக தெரி விக்கப்படுகி றதே…

ஓமான் கொ ரோனாவா ல் பா திக்கப் பட்ட நாடு. அந்த நாட்டில் எனது சகோதரி வைத்தியராக கடமையாற்றுகினறார். அவருக்கும் அங்கிருந்து இங்கு வர முடியாது. பிள்ளைகள் அனைவரும் பெற்றோரின் இ றுதி ச டங் கில் பங்கேற்க முயற்சி செய்வார்கள். எனது அக்காவிற்கு அவரின் தேகத்தை பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லை. அவர் மி குந்த க வலை யில் உள்ளார். தனது தந்தைக்கு இ றுதி ம ரியா தையை செ லுத்த மு டியாமை க்கு. எனினும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகும் செய்திகளுக்கு அவர் தனது வ ருத் தத்தை தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் எனது மச்சினரான செந்தில் தொண்டமானின் மனைவி எனது பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவேற்றம் செய்து எனது சகோதரி என வர்ணித்துள்ளார். அறிந்தவர்களுக்கு புரியும் அவர் எனது அக்கா இல்லை என்றும் செந்தில் தொண்டமானின் மனைவி என்றும்.

கேள்வி : உங்கள் தந்தையின் இ றுதி ச டங் கினை அ ரசியல் ம யப்ப டுத்தி யதாக வும் தெரிவிக்கப்படுகிறதே…!

தந்தையின் பூ தவு டலை கொண்டு செல்லும் போது போக்குவரத்து நெ ரிசல் ஏற்பட்டது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் வாகனத்தின் மீதேறி மக்களை வ ழிவி டுமாறு கைக்கூப்பி கேட்டுக்கொண்டேன் அதற்கிணங்க அவர்களும் விலகிச் சென்றனர். அ ரசி யல் இ லாபத் திற்காக நான் அவ்வாறு செய்யவில்லை. அதனை நான் எதிர்பாரக்கவும் இல்லை.

இன்னும் ஒன்றையும் நான் கூறவேண்டும். நான் ஊடக விளம்பரத்திற்கு விருப்பம் கொண்டவன் இல்லை. நான் இலங்கைக்கு வருகை தந்து 3 வருடங்களுக்கு தந்தைக்கு ஆ தவளி க்கும் மக்களுக்கு எந்தவித விளம்பரத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் சேவையாற்றுகின்றேன். இது அதற்கு சான்றாகும். எனக்கு விளம்பரம் அவசியமில்லை.

கேள்வி : தந்தையின் அரசியல் எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றுவீர்களா – மக்களின் எதிர்பார்ப்பு நீங்களா…?

தந்தை அரசியல் செய்தமைக்காக நானும் அரசியலில் ஈடுபடவேண்டிய க ட்ட யாம் இல்லை. நான் நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன். தந்தையுடன் இருந்தவர்கள் கட்சி மாற்றமின்றி சரியானதை செய்வார்கள் என்று. நான் தீர்மானிக்கவில்லை என்ன செய்வதென்று

You might also like