புதுக்குடியிருப்பில் தொடரும் கிராம அலுவலர் மீ தான தா க் கு த ல்

புதுக்குடியிருப்பில்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட மல்லிகைத்தீவு கிராம அலுவலர் மீது பொதுமகன் ஒருவர் தா க் கு த ல் ந டத் தியுள் ளார் இந்த ச ம்ப வம் தொடர்பில் புதுக்குடியிருப்பு பொலிஸ் நிலையத்தில் மு றைப்பா டு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மந்துவில் கிராம அலுவலகராக பணியாற்றும் பு.கஜகோகுலன் எனும் கிராம அலுவலர் மக்களின் கா ணிப்பிர ச்ச னை ஒன்று தொடர்பில் நேரில் சென்று ஆ ராய்வ தற்காக சென்று காணியினை பார்வையிட்டுவிட்டு திரும்பியபோது பி ரச்ச னைக்கு ரிய காணி உரிமையாளர் கிராம அலுவலகரை ம றித் து கெ ட்டவா ர்த்தைக ளால் பேசி தா க் கு த ல் ந டத்தியுள்ளார் .

இச்சம்பவம் தொடர்பில் கிராம சேவகர் ஊடாக உடனடியாக புதுக்குடியிருப்பு பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்ய்பட்டதுடன் ,பிரதேச செயலாளர்,மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் ஆகியோருக்கும் மு றையிட் டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது .

புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தில் மக்கள் பிரச்சனையை தீர் ப்பதற் காக பாடுபடும் கிராம சேவையாளர்கள் ம றைமு கமாக அ ச்சு று த்த ல்களு க்கு உள்ளாகிவருவதாக கிராம சேவையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளார்கள்.

ம ண்கொ ள் ளைய ர்கள்,ம ரக்கொ ள்ளை யர் கள்,ச ட்டவி ரோ த க சிப் பு உற்பத்தியாளர்கள்,வியாபாரிகள் என பல மா பியா கு ம்ப ல்க ள் அரசியல் பின்னணிகளோடு செயற்பட்டு வருகின்றார்கள் எனவும் இவ்வாறான சமூக சீ ர்கே டுகளை த ட்டிக்கே ட்க முற்படும் கிராம அலுவலகர்கள் ம றைமு கமாக அ ச்சு றுத்த ப்படு வதா கவும் கிராம சேவையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

இதேவேளை குறித்த விடயங்களில் தமக்கான நீதி கிடைப்பதில்லை எனவும் அண்மையில் சிவநகர் கிராம அலுவலர் கு ற்றச்செ யல் ஒன்றுடன் தொடர்புடைய பொதுமகன் ஒருவரால் அ ச் சுறு த்தப்ப ட்ட நிலையில் குறித்த விடயம் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்காது கிராம அலுவலர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு பி ரச்ச னை நீ ர்த் துப்போ க செய்யப்பட்டது.

இதேவேளை விசுவமடு மேற்கு கிராம அலுவலர் பொதுமகன் ஒருவரால் அ ச்சு றுத்த ப்ப ட்டு புதுக்குடியிருப்பு பொலிஸ் நிலையத்தில் கடந்த மாசி மாதம் முறைப்பாடு செய்து பொலிசார் இன்றுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் இவ்வாறான சூ ழல்கள் தொடருமாயின் கிராம அலுவலர்கள் தொடர் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்துள்ளதாகவும் பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத கிராம அலுவலர் ஒருவர் தெரிவித்தார்

இதேவேளை குறித்த கிராம அலுவலர் மீ து இன்று தா க் கு த ல் மேற்கொண்ட ந பர் பொலிஸாரால் கை து செய்யப்பட்டுள்ளதாக புதுக்குடியிருப்பு பொலிஸ் நிலைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

You might also like