யாழ். கு ரு ம்பசி ட்டி யைச் சேர்ந்தவர் கனடாவில் ப டு கொ லை

கனடாவில் வசித்துவரும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஒ ருவர் சட ல மாக மீ ட்கப்பட்டு ள்ளதாக அ ந்நாட்டு பொ லிஸார் தெ ரிவித்து ள்ளனர்.

கடந்த சனிக்கிழமை மா ர்க்கம் ந கரிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் குரும்பசிட்டியைச் சேர்ந்த மதன் ம காலிங்கம் என்ற 45 வயதுடையவரே சட ல மாக மீ ட்கப்ப ட்டவரா வார்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இந்த நிலையில் து ரித வி சார ணைக ளை மேற்கொண்ட யோக் பொ லிஸார் அவர் கொ லை செ ய்யப்ப ட்டுள்ளதாக இன்று அறி வித்து ள்ளனர்.

இது தொ டர்பில் மே லதிக வி சா ரணை களை அந்நாட்டு பொலி ஸார் மே ற்கொண்டு வருகின்றனர்.

You might also like