மு ச்ச க் கர வ ண் டி சா ர தி கள் ச ங்கத்த லைவர் அ டி த் து க் கொ லை- 8 பே ர் கை து

மு ச்ச க் கர வ ண் டி சா ர தி கள் ச ங்கத்தலைவர் அ டி த் து க் கொ லை- 8 பே ர் கை து

மிரிஹான பகுதியில் இடம்பெற்ற தா bக் குத ல் ச ம்ப வ த்தில் 53 வயதான 53 வயதான சுனில் ஜயவர்தன நபர் ஒருவர் கொ லை செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊ டகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

சுய தொ ழில் தொழி ற்ச ங்கத் தின் முச் சக்க ரவ ண்டி சங் கத்தலைவர் இ ந்த சம்பவ த்தில் கொ லை செ ய்யப் பட்டு ள்ளதாக பொ லிஸார் தெ ரிவி க்கின் றனர்.

இ தே வே ளை ச ம் பவம் தொ டர் பில் சந் தேக ந பர் கள் எ ட்டு பே ர் கை து செய் யப்பட்டுள் ளதாகவும் பொ லி ஸா ர் தெரிவி த்துள்ளனர்.

இந்த நி லையில் இந்த ச ம் ப வம் தொ டர் பிலான மே லதி க விசா ரணை களை மிரிஹா ன பொலி ஸார் முன் னெடுத் துள்ளனர்.

You might also like