”கூகுளில்” உயரிய பதவியில் மற்றுமொரு ஈழத்து இளைஞன்!

”கூகுளில்” உ யரிய ப தவியில் மற்றுமொரு ஈ ழத்து இளைஞன்!

கூகு ள் தலை மையகத்தில் உற்ப த்தி முகா மை யாளராக யாழ்ப்பாணம் வ ல்வெ ட்டி த்துறையை சேர்ந்த இளை ஞருக்கு Product Manager பணி யாற் றுவ தற்கான வாய் ப்பு கிடைத்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

வல் வெ டெ்டி துறையைச் சேர்ந்த ஜெகதீஸ் சிதம்ப ரதாஸ் என்ற இளை ஞனுக்கே இந்த வா ய்ப்புக் கிடைத்தள்ளது.

இலண்டன் Imperial College இல் MEng Electrical & Electronic Engineering ப டிப்பை முடித்த இவர், படிப்பு மு டிந்ததும் இங் கிலாந்தின் பெ ருமைக்குரிய Royal Academy of Engineering வழங்கிய £50,000.00 பெ று மதியான fellowship விருதை வாங்கினார்.

வாங்கிய விருதை த ன்னை உயர் த்தும் ப டிக் க ட்டாய் பய ன்படு த்தி அ மெ ரிக்காவில் உ ள்ள உலக ம் போற்றும் Massachusetts Institute of Technology (MIT) இல் இ டம் கிடைத்து 2018 இல் தனது MBA பட் டப்ப டிப்பை தொடங்கி த ற்போது நி றைவு செ ய்துள்ளார்.

கடbந்த மாதம் நடந்த பட்டbமளிப்பு விழாவில் Seley Scholarship எனும் ஓர் உயர் பட்டத்தை பெற்று Student Speaker ஆகவும் தே ர்ந் தெடுக்கப்பட்டார் என்bபது குbறிப்பிடத்தக்கது.

ஜெகதீஸ் தனது வெற் றியின் மூல காரணம் தன் மனைவி வல்வெ ட்டித் து றையை சேர்ந்த மகள் யாழினி ஜெகதீஸ் என தனது MIT பேட் டியில் கூறியுள்ளார்.

Google Headquarters இல் ஓர் நாள் ப தவி ஏற்பேன் என சி று வய திலேயே க னவு க ண்டு, அ தை த னது இ ளம் வய திலேயே சா தித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

You might also like