ஸ்ரீலங்காவில் மீண்டும் கொ ரோ னா த லைதூ க்கும் : விடுக்கப்பட்ட க டுமையான எ ச்சரிக்கை

ஸ்ரீலங்காவில் மீண்டும் கொ ரோ னா தலைதூக்கும் : வி டுக்கப்பட்ட க டுமையான எ ச்சரிக்கை

பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தினால் கொ ரோ னா மீண்டும் வரலாம். இது தொடர்பாக எ ச்சரித்துள்ள அரசாங்கம், பொதுக் கூட்டங்களை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

சு காதார அ மைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி இந்த எ ச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இது தொடர்பாக கருத்துத் தெரிவித்துள்ள அவர்,

கொ ரோ னாவின் பா திப்புகள் குறைந்து வரும் நிலையில் சிலர் பொதுக் கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு முயன்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், இவ்வாறான பொதுக் கூட்டங்களை நடத்துவதன் மூலம் சமூகத்துக்குள் கொ ரோ னா ப ரவும் அ ச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.

போ ராட்டங்கள், ஆ ர்ப்பாட்டங்கள், பே ரணிகள் ஆகியவற்றை அனுமதிக்க முடியாது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவருக்கு வை ர ஸ் தொ ற்று இருந்தாலும் அது மற்றையவர்களுக்கும் ப ரவக் கூடும்.

எனவே இவ்வாறு கூ ட்டங்களை நடத்துவது, தனிமைப்படுத்தல் ச ட்டத்தை மீ றும் செயலாகும். இவ்வாறான கூட்டங்களில் பங்கேற்க வேண்டாம் என்றும் அவர் கோ ரிக்கை வி டுத்துள்ளார்.

You might also like