பேசாலை கடற்கரையில் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் மீ ட்பு

பேசாலை கடற்கரையில் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் மீ ட்பு

மன்னார் பேசாலை கடற்கரைப் பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட தொலைத் தொடர்பு சாதனங்களை பொலிஸார் மற்றும் விசேட அ திரடிப்ப டையினர் இணைந்து நேற்று மாலை மீ ட்டுள்ளனர்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

பேசாலை பொலிஸ் பிரிவுக்குற்பட்ட நடுக்குடா தென் கடற்கரைப் பகுதில் காணப்பட்ட ச ந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் தொடர்பாக பேசாலை பதில் பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரிக்குக் கிடைக்கப்ப பெற்ற இ ரகசிய தகவலின் அ டிப்படையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வி சாரணைகளையடுத்து மன்னார் நீதவான் நீ தி மன்றத்தின் க வனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

இந்த நிலையில் ச ந்தேகப் பொருட்கள் தொடர்பாக மன்னார் நீ திமன்றத்தின் உ த்தரவினைப் பெற்ற பேசாலைப் பொலிஸார் ப டைத்த ரப்பினர் மற்றும் விசேட அ திரடிப் ப டைப்பிரிவு நேற்று மாலை மேற்கொண்ட அ கழ்வுப் பணியில் மீ ட்கப் பட்ட

ச ந்தேகப் பொ தி ப ரிசோ தனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது குறித்த பொதியில் காணப்பட்ட தொலைத் தொ டர்பு சாதனங்கள் மூன்றும் அதனோடு கூடிய உ திரிப்பாகங்களும் அ டையாளப்படுத்தப்பட்டு பேசாலைப் பொ லிஸ் நிலையத்தில் ஒ ப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பொருட்கள் 2007ஆம் ஆண்டு யு த்த கா லத்திற்குட்பட்டது என பேசாலை உதவிப் பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலதிக வி சாரணைகளை பேசாலை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like