லீசிங் நிறுவனங்களின் ச ட்டவி ரோத செயற்பாடு -பொ லிஸாருக்கு கோட்டாபய விடுத்துள்ள உடனடி உ த்தரவு

லீசிங் நிறுவனங்களின் ச ட்டவி ரோத செயற்பாடு -பொலிஸாருக்கு கோட்டாபய விடுத்துள்ள உடனடி உ த்தரவு

லீசிங் நிறுவனங்களின் ச ட்டவி ரோத நடவடிக்கைகளை க ட்டுப்படுத்தவும், ச ட்டவி ரோதமாக வாகனங்களை ப றிமுதல் செய்வதை அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷ பொலிஸாருக்கு உ த்தரவிட்டுள்ளார்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

ஜனாதிபதி செயலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

த வணைப்பணத்தை செலுத்தாத கா ரணத்தினால் வாகனங்களை ப றிமுதல் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று ஜனாதிபதி பொ லிஸாருக்கு உ த்தரவிட்டார்.

You might also like