வவுனியா-செட்டிகுளம் பகுதியில் 10 வ யதுடைய சி று மி து ஷ்பி ர யோ கம் : 42 வயதுடைய ந பர் கை து

வவுனியா-செட்டிகுளம் பகுதியில் 10 வயதுடைய சி றுமி து ஷ்பிர யோ கம் : 42 வயதுடைய நபர் கை து

வவுனியா-செட்டிகுளம் பொ லிஸ் பி ரிவுக்குட்பட்ட வீரபுரம் பகுதியில் 10 வயது சி றுமி யை பா லியல் து ஷ்பி ர யோகம் செய்த கு ற்ற ச்சா ட்டின் பே ரில் 42 வ யதுடைய நபர் கை து செய்துள்ளதாக பொ லிஸார் தெரிவித்தனர்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இச்சம்பவம் நேற்று (13.06.2020) மாலை இடம்பெற்றுள்ளது

இவ்வாறு கை து செ ய்ய ப்பட்டவர் வீரபுரம் பகு தியை சேர்ந்த 42 வயதுடைய ந பர் எனவும் பொ லிஸார் தெரிவித்தனர்.

இச் ச ம்பவம் குறித்து தெ ரியவருவதாவது

10 வயது சிறுமி தினமும் கா ட்டுப்பகுதிக்கு அருகா மையில் உள்ள வீதியினூடாக செல்வதை தொடர்ந்து அ வதா னித்த குறித்த நபர் வீரபுரம் கா ட்டுப்ப குதி யில் வை த்து பா லி யல் து ஷ்பிர யோ கம் செ ய்யப்பட்டுள்ளதாக பொ லிஸ் வி சா ரணைக ளின் மூலம் தெ ரியவந் துள்ளது.

பா லி யல் து ஷ்பிர யோ கம் செய்த கு ற்ற ச்சா ட்டின் பே ரில் 42 வயதுடைய ந பரை கை து செய் துள்ளதாகவும்,

சி று மியை ச ட்ட வை த்திய ப ரிசோ தனை க்காக வை த்தி யசா லையில் அ னும தித் துள்ளதுடன் மே ல திக வி சார ணைகளை செட்டிகுளம் பொ லி ஸார் மேற் கொ ண்டு வ ருகின்றனர்

You might also like