வவுனியாவில் இன்று நடந்த அ சம் பா வி தம்! பெ ண் உட்பட ஐ வர் வை த்தி யசா லையில்..

வவுனியாவில் இன்று ந டந்த அ ச ம் பாவி தம்! பெண் உட்பட ஐ வர் வை த்தி யசா லையில்..

வவுனியா ம காற ம்பைக்குளம் ப குதியில் வீ டு பு குந் து இடம்பெ ற்ற வா ள் வெ ட்டு ச ம் பவத் தில் ஜ ந்துபே ர் கா ய ம டைந்து வவுனியா வை த்தியசா லையில் அ னுமதிக் கப்பட்டுள்ளனர்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இன்றயதினம் இரவு 7.30 மணியளவில் ம காற ம்பைக்குளம் பகுதியில் உள்ள வீ டொ ன் றிற்குள் உ ள்நு ளைந்த சிலர் அ ங்கிருந்தவர்களை வாளால் வெ ட் டிய துடன், வீட்டில் நி று த்திவை க்கப்பட் டிருந்த மோ ட்டார் சைக் கிள்களையும் தா க்கி சே த ப்படு த்திவிட்டு த ப் பி ச்சென்று ள்ளனர்.

குறித்த ச ம்ப வத்தில் பெ ண் உ ட்பட ஜ ந்துபே ர் கா யம டைந்த நி லையில் நோ யா ளர் கா வு வ ண்டி மூலம் வவுனியா வை த்தியசா லையில் அ னுமதி க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ச ம்பவம் தொ டர்பாக வவுனியா பொ லிசா ருக்கு தெ ரியப்படுத்தப்பட்ட நி லையில் பொ லிசார் வி சார ணைகளை முன் னெடு த்துவருவதுடன் ச ந்தே கத்தி ன் அ டிப் படையில் இ ருவரை கை துசெ ய்துள்ளதாக தெ ரிவித்தனர்

You might also like