இலங்கையில் கொ ரோ னாவின் இரண்டாவது அலை வடக்கில் ஏற்படும் பே ராப த்து!

இலங்கையில் கொ ரோ னாவின் இரண்டாவது அலை வடக்கில் ஏற்படும் பே ராப த்து

இலங்கையில் மீண்டும் கொ ரோ னா வை ரஸ் பர வலின் இரண்டாவது அ லை வெகு விரைவில் ஏற்பட கூ டும் என சு காதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

இந்தியாவில் இருந்து ச ட்ட வி ரோ தமாக கடல் வழியாக வடபகுதிக்கு வரும் இந்திய வர்த்தகர்களின் மூ லம் இந்த நிலை ஏற்படலாம் என எ ச்ச ரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு ஏற்பட்டால் அது மிகவும் ஆப த்தான நிலையாக மாறும் வா ய்ப்புகள் உள்ளதாக அரச வை த்திய அ திகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் கொ ரோ னா ஏற்பட்ட முதலாவது அ லையில் பா தி க்கப்பட்ட நோ யா ளிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு அருகில் இருந்தவர்கள் அ டையாளம் காணப்பட்டு த னிமை ப்படுத்தப்பட்டனர்.

எனினும் ச ட்டவி ரோ தமாக வந்தவர்களை அடையாளம் காணுவதும் பாரிய சி க்க லாக மாறிவிடும் என ச ங்கத்தின் உதவி செயலாளர் வை த்தியர் நவீன் டி சொய்ஸா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுவரையில் கொ ரோ னா வை ர ஸ் இந்தியாவில் க ட்டுப்படு த்தவில்லை என்பதனால் நாட்டிற்குள் ச ட்ட விரோ தமாக வரும் நபர்களை உ டனடியாக நிறு த்தவில்லை என்றால் இலங்கை மிகவும் ஆ பத்தான நிலைக்கு முகம் கொடுக்க நே ரிடும் என அர சாங்கத்திற்கு எ ச்சரிக்கை வி டு ப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like