2 ஆண்டுகளாக 10 வயது சி றுமியை பா லி யல் ப லாத் கா ரம் செய்து வந்த கொ டூர ன்கள்!

2 ஆண்டுகளாக 10 வயது சி றுமியை பா லி யல் ப லாத்கா ரம் செய்து வந்த கொ டூர ன்கள்!

தாய்லாந்தில் 12 வயது சிறுமி இ ரண்டு ஆ ண்டுகளாக வெ வ்வேறு ஆ ண்களால் பா லி யல் து ஷ்பி ர யோகம் செய்யப்பட்ட ச ம்பவம் பெரும் அ திர் ச்சியை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

தாய்லாந்தின் Suphan Buri மாகாணத்தில், ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் இரண்டு சிறுவர்கள் 10 வயதில் ஒரு சி றுமி யை இரண்டு ஆண்டுகளாக பா லி யல் ப லா த்கா ரம் செய்து வ ந்துள்ளதாக கு ற்றம் சா ட்ட ப்பட்டப்பட்டுள்ளனர்.இது குறித்து Suphan Buri பொலிஸ் அதிகாரி கூறுகையில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள இவர்கள் தங்கள் கு ற் றத்தை ம றுத்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு எ தி ரான ச ட்ட ந டவடிக்கைகளைத் தொடர, சமூக சேவை யாளரின் பு கார் தேவை.

A little girl poses for photographs to illustrate the topic of child abuse in Canberra, Monday, Oct. 28, 2013. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

குறித்த சி று மிக்கு ந டத்தப்பட்ட உ டல் ப ரி சோ தனையில் அவர் பா லிய ல் வ ன்கொ டு மை க்குள்ளாகியிருப் பதை உ றுதி படுத்த மு டிகிறது.அதே போன்று அந்த சி றுமியை இவர்கள் ம னநி லை சரி யில்லா தவர் என்று கூறு கின்றனர். ஆனால் அந்த சி று மியை பொ றுத்தவ ரை ம ன நி லை ச ரி யில்லா தவர் போ ல் தெ ரியவில்லை.

A little girl poses for photographs to illustrate the topic of child abuse in Canberra, Monday, Oct. 28, 2013. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

இதில் மொ த்தம் 7 பேர் சம் பந்தப்பட்டுள்ளனர். அதி ல் இரண்டு பேர் மைனர், மற்ற ஐந்து பேரும் 51, 21, 32, 32, மற்றும் 34 வய துடையவர்கள் என்பதால், இந்த ஐந்து பேரும் கை து செ ய்ய ப்பட்டுள்ளனர்.

இதில் 51 வயது ம திக்கத்தக்க ந பர் அந்த சி றுமி யை ப ல முறை பா லிய ல் ப லாத் கா ரம் செ ய்ததாகவும், இரண்டு மைனர் சி றுவர்கள் ஒரு மு றைக்கு மே ல் பா லியல் ப லா த்காரம் செ ய்யப்பட்ட தாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில் கு ற்றம் நி ரூபி க்கப்பட்டால் குற் ற வா ளிகளுக்கு 20 ஆண்டுகள் வரை த ண்ட னை கி டைக்கலாம் என்று அந்த அ திகாரி கூறியுள்ளனர்.

A little girl poses for photographs to illustrate the topic of child abuse in Canberra, Monday, Oct. 28, 2013. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

மேலும் குறித்த சி றுமி உ றவி னர்களால் பா லி யல் ப லா த்காரம் செ ய்யப்பட்டுள்ளதால், யாரும் இதைப் பற்றி தெரியாது என்று கூறி வருகின்றனர். இது அவரது ச கோ தரிக்கு மட்டுமே தெரியும், இருப்பினும் அவர் களின் உ யி ருக்கு அச் சுறு த்தல் இருப்பதாக ப யப்படு கி ன்றனர்.

இதனால் இது தொடர்பான வி சார ணை நடை பெற்று வருவதாக, அ ங்கி ருக்கும் உ ள்ளூர் ஊ டகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

You might also like