மனைவியை கொ ல் ல ப யன்படு த்தப்பட்ட நா கம் ஏன் கணவரை தா க்கவி ல் லை? வெ ளிவ ரும் அ திமு க்கிய தகவல்

மனைவியை கொ ல் ல ப யன்படு த்தப்பட்ட நா கம் ஏன் கணவரை தா க்கவி ல் லை? வெ ளிவ ரும் அ திமு க்கிய தகவல்

இந்திய மாநிலம் கேரளாவில் வி ஷ நா கத் தை பயன்படுத்தி இளைஞர் ஒருவர் மனைவியை கொ லை செ ய்த வி வகா ரத் தில் அ தி மு க்கிய தகவல்கள் வெ ளியாகியுள்ளது.

கேரளாவின் கொ ல்ல ம் மாவட்டத்தில் நா கம் தீ ண் டிய தால் பெற்றோருடன் தங்கியிருந்து சி கிச் சை பெற்று வந்த இளம் தா யார் ஒருவர் மீ ண்டும் நா கம் தீ ண்டி இ ற ந் தார்.

இந்த வழக்கில் கணவரே தி ட்டமி ட்டு வி ஷ நா கத் தை பயன்படுத்தி கொ லை செய்தது அ ம்ப லமா ன நிலையில், அவர் கை து செ ய்யப்ப ட்டுள் ளார்.

இந்த வழக்கில் ச ந்தே கத் தை ஏற்படுத்தும் பல தகவல்கள் தற்போது வெ ளியா கியு ள்ளது.

கொல்லப்பட்ட உத்ரா என்பவர் தூ க்க த்தி ல் இருந்த வேளை வி ஷ நா கம் தீ ண் டிய தாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பொதுவாக வி ஷ நா கம் தீ ண்டி னால், க டுமை யான வ லி ஏற்படும் எனவும், எந்த அ யர் ந்த தூ க்க த் தில் இருந்தாலும், அவர் க ண் டிப் பாக தி டுக் கி ட்டு வி ழித் துக் கொள்வார் எ னவும்,

நா கம் தீ ண்டி னால் சு ய நி னைவு டன் இருக்கும் ஒருவர் க ண் டிப்பா க அதை அ றிந்து கொள்வார் எனவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும், ச க்தி வாய்ந்த ம ருந்து ஏதேனும் உ ட்கொ ண்டா ல் மட்டுமே, நா கம் தீ ண் டினா லும் வ லி தெரியாமல் போகும் என்கின்றனர்.

தமது தி ட்ட ம் கு றித்து ஏ ற்கெ னவே பு ரி தல் இருந்ததால், கொ லை க் கு பயன்படுத்திய நா கம் தன் மீது தி ரும் பாம ல் உத்ராவின் கணவர் சூரஜ் பார்த்துக் கொண்டார் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

பா ம்பி னை கா யப் படு த் தா மல் து ரத் தும் வி த் தை தெரிந்தவர்களால் அது சா த்தி யம் எனவும் நிபுணர்கள் த ரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் உத்ரவை தா க் கி ய நா கமா னது கொ டிய வி ஷம் கொண்டது எனவும், நா கம் தீ ண்டி யது ம் அதன் வி ஷம் இ தய த் தை தா க் கு ம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

பின்னர் நுரையீரலை பா தித் து, மூ ச்சுத்தி ணற லுக்கு கொண்டு செல்லும். பொதுவாக கொ டி ய வி ஷ ம் கொண்ட பா ம் பு தீ ண் டி னா ல், க டு மை யான இ ருமல் ஏற்படும் எனவும், உ யி ரு க்கு போ ரா டும் நிலை ஏ ற்படும் என்கின்றனர்.

மட்டுமின்றி, நா கம் தீ ண் டிய பி ன்னர் கண்டிப்பாக உத்ரா அ லறி யிரு ப் பார் எனவும், அவ்வாறான ச த் தம் வெளியே கேட்கவில்லை என்றால், கு ற்றவா ளி சூரஜ் அதற்கான மு ன்னே ற்பாடுக ளும் மே ற்கொண் டிருப் பார் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த வ ழக் கை அதிகாரிகள் வி ரிவாக வி சாரி க்க வே ண்டும் எனவும், கு ற்றவா ளிகளு க்கு இது முன்மாதிரியாக அ மையக் கூடாது எனவும் நிபுணர்கள் த ரப்பு எ ச்ச ரித் துள்ள னர்.

You might also like