இளைஞர்களையும் மிஞ்சிய பூசகரின் குத்தாட்டம்! வாயடைத்து வியப்பில் மூழ்கிய லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்கள்

இளைஞர்களையும் மி ஞ்சிய பூ சகரின் கு த்தா ட்டம்! வா யடைத்து வி யப்பில் மூ ழ்கிய ல ட்சக்கணக்கான பா ர்வையாளர்கள்

டிக்டாக்கில் இளசுகள் தொடங்கி பெருசுகள் வரை தங்களது நடிப்பு தி றமையை வெளிப்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர்.
அந்த வகையில், பூசகர் ஒருவர் ஆ டிய நடன காட்சி இணையத்தில் மில்லியன் க ணக்கான லை க்குகளை குவித்துள்ளது.

திறமை உள்ளவர்களுக்கு டிக் டாக் ஒரு மிக சிறந்த செய லியாக உள்ளது. இவரின் நடன திறமையை பலரும் பா ராட்டி வருகின்றனர்.
குறித்த கா ணொளியையும் நெட்டிசன்கள் வை ரலாக்கி வருகின்றனர்.

You might also like