கிளிநொச்சியில் படையினரின் து ப்பா க்கி சூ ட் டி ல் ப டுகா யம டைந் த இளைஞன் ப லி! இளைஞர்கள் கூ டிய தால் ப தற் றம் : ஆ யதம் தா ங்கிய பொலிஸார் கு விப் பு..

யாழில் படையினரின் து ப்பா க்கி சூ ட் டி ல் ப டுகா யம டைந் த இளைஞன் ப லி! இ ளைஞர்கள் கூ டிய தால் ப தற் றம் : ஆ யதம் தா ங்கிய பொலிஸார் கு விப் பு..

கிளிநொச்சி- முகமாலை பகுதியில் ம ணல் கொண்டு சென்ற வா கனம் மீ து படையினர் ந டாத் திய து ப்பா க்கி சூ ட் டில் ப டுகா யம டைந் து ஆ பத் தான நி லையில் வைத்தியசாலையில் அ னும திக்க ப்ப ட்ட இளைஞன் உ யிரி ழந் துள் ளான்.

ச ம்ப வத்தில் ப டுகா யம டைந் த இளைஞன் வைத்தியசாலையில் சே ர்க்க ப்பட் டு 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வைத்தியசாலையில் மருத்துவர் இ ல்லா மை யால் கா த்தி ருக் க நே ர்ந்தது. இந்நிலையில் குறித்த இ ளைஞன் உ யிரி ழந் துள் ளார்.

உ யிரி ழந் தவர் யாழ்.மிருசுவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் என கூறப்படுகின்றது. தற்போது பளை வைத்தியசாலை வளாகத்தில் பொதுமக்கள் கூ டியுள் ளதால் ப தற் றமா ன நி லை ஏ ற்பட் டிருப்ப தாக அங்குள்ள எமது செய்தியாளர் கூறியுள்ளார்.

எனினும் பொலிஸார் கு விக் கப்ப ட்டு பா துகா ப்பு ப லப் படு த்தப்ப ட்டு ள்ள தாகவும் எமது செய்தியாளர் கூறியுள்ளார்.

You might also like