மின் கம்பத்தில் ஏறி போ ரா ட்டம் நடத்திய பெண்!

கம்புருபிட்டிய நகரில் பெண் ஒருவர் மின் க ம்பத்தில் ஏறி போ ராட்டம் நடத்தியுள்ளார்.

குடும்ப த கரா று தொடர்பாக அந்த பெண் மின்சார க ம்பத்தில் ஏ றி ஒரு மணி நேரம் வ ரையில் இ ருந்ததாக கம்புருபிட்டிய பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

போ ரா ட்டத்தில் ஈ டுபட்ட அந்த பெண்ணை கீழே இ றக்குவதற்கான மு யற்சியில் பெண் பொலிஸ் அதிகாரிகள் முயற்சி செய்த போ திலும் அது ப யனற்றதாக இருந்தது.

இந்நிலையில், அந்த பகுதி மக்கள் பொலிஸ் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து குறித்த பெ ண்ணை மின் கம்ப த்திலிருந்து கீழே இ றக்கியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து அந்த பெண் கம்புருபிட்டிய வை த்தியசாலையில் அனு மதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர் ம னநோ யால் பா திக்க ப்பட்டுள்ளதாகவும் பொலிஸார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like