க ந்த கா டு மு கா மி லிருந்து த ப்பி ச் சென்ற இருவர் வத் தளையில் கை து – அ ச்ச த்தில் மக்கள்

க ந்தகா டு பு னர் வா ழ்வு நிலையத்தில் இருந்து தப் பிச் சென் ற ச ந்தேக ந பர் இ ருவர் கை து செ ய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் தொ ற் றி யிருக்கலாம் என ச ந்தேகத்திற்கு அமைய வத் தளை பொ லிஸார் அ வர்க ளை கை து செய் துள்ளனர்.

கை து செ ய் யப்பட்டவர்கள் பீசீஆர் பரி சோத னை க்காக வெ லி சர வை த்திய சாலையில் அ னு மதிக்க ப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் வத்தளை ஹேகித்த மற் றும் மாபொல முத்துராஜ மாவத்தையை சே ர்ந்த வர்கள் என பொ லி ஸார் தெ ரிவி த்துள்ளனர்.

குறித்த இ ரு வரும் கை து செய்யப்பட்ட பின் ன ர் அ வர்க ளுடன் ப ழகி யவ ர்கள், தொட ர்பில் இ ருந் தவ ர்கள் க டு ம் அ ச்ச த்தில் இருப்பதாக தெரி யவ ந்துள்ளது.

வ த்தளை பொலி ஸார் ம ற்றும் வத் தளை சு கா தார அ தி கா ரிகள் இ ணைந்து மே லதிக வி சார ணை க ளை மே ற்கொ ண்டு வருகின்றனர்.

You might also like