வெளிநாட்டில் வேறு ந பரி ன் கா த லி மீது ஆ சை ப் பட் ட இலங் கை தா தா! ப ழி க் கு ப ழி யா க கொ லை? பு தி ய அ தி ர வை க் கு ம் த கவ ல்கள்

வெ ளி நா ட் டி ல் வேறு

தமிழகத்தில் இலங்கை தா தா வின் உ ட ல் எ ரி க் க ப் ப ட்ட ச ம் ப வ த் தில், அ வ ரை கா த லி யே ப ழி க் கு ப ழி யா க கொ லை செ ய் தி ருக் கலாம் என அ திர் ச்சி த க வல் வெ ளி யா கி யுள்ளது.

மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சிவகாமி சு ந் தரி, (36). இவர் கோ வை சே ரன் மா ந கர் கி ரீன் கா ர் டன் ப குதி யில் த ங் கி யிருந்த த னது உற வி னர் பி ரதிப்சிங் (35) எ ன்ப வர் மா ர டை ப் பா ல் உ யி ரி ழ ந் து விட்டார் என, பீ ள மே டு பொ லி சாரி டம் பு கா ர் செ ய் தா ர்.

இ தற் காக அவர் பிர தா ப்சி ங்கின் அ டை யாள சான்றாக ஆ தார் அ ட் டையை வ ழ ங் கி னார். இ தை ய டுத் து வ ழக்கு ப திவு செய்த பொலிசார் பி ரே த ப்ப ரி சோ தனைக்கு பின் ச ட ல த் தை ஒ ப்படை த்தனர். சிவகாமி சுந்தரி ம ற் றும் உ யி ரி ழ ந் தவ ரு டன் தங்கியிருந்த இலங்கை கொழும்பை சேர்ந்த அமா னி தான்ஜி, (27) இருவரும் ச ட ல த் தை மது ரை க்கு எ டு த்துச் சென்று எ ரித் துள் ளன ர்.

இந்நிலையில், இவ்வ ழ க்கு குறித்து ச ந்தே கம டை ந்த பொலி சா ர் தீ வி ர வி சார ணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் உ யி ரி ழ ந் தவ ரின் உண் மை யான பெயர், அங்கொட லொக்கா எனத் தெரிந்தது. இவர், இலங்கையில் போ தை ப் பொ ரு ள் க டத் தும் நி ழ ல் உ லக கு ம்ப லை ச் சே ர் ந்தவர், பல கொ லை வ ழக் குக ளில் தொ ட ர் பு டை யவர் என் ப தும் தெ ரிய வந்த து.

லொ க் கா தனது கா தலி அ மா னி தா ன் ஜியு டன் கோவை தங்கி யிருந்தது தெரியவந்தது.

இந்த வ ழ க் கு தொ ட ர்பாக அ மா னி, சி வ கா ம சுந்தரி, மற்றும் தி யா னே ஸ்வரன் ஆ கி யோர் கை து செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கை து செ ய்யப்பட்ட வர்களிடம் நடத்திய வி சா ரணை யில் கோ வை யி ல் லொ க் கா தங் கி இருந்த வீடு அ மெ ரிக் காவில் உள்ள வ ழக்க றி ஞ ருக்கு சொ ந்த மா னது என்றும் தி யா னேசு வரன் பெ ய ரில் வா ட கை க் கு எடு க் கப்ப ட்டுள்ளது என தெ ரிய வந்தது.

துபாயில் 3 வருடத்திற்கு மு ன்பு அ மா னி தா ன் ஜி யை சந்தித்த லொ க் க, அவ ள் மீதுள் ள ஆ சை யில் அவ ளது கா தலனை கொ லை செ ய்துவி ட்டு, அ மா னி தா ன் ஜி யை அ பகரி த்துக் கொண் டதா கவும், அதற்கு ப ழி க் கு ப ழி யா க அ மானி தா ன் ஜி லொ க் கா வுட ன் ப ழகி இ ந்த கொ லை ச ம்ப வத் தை ந டத் தி யி ரு க்கலாம் என் று க ருத ப்ப டுகின்றது .

லொ க் கா இந்தி யாவி ற்குள் வந்தது எப்படி? அவருக்கு உதவிய நப ர்கள் யார்? கையூட்டு பெற்றுக் கொண்டு போ லி ஆவ ணத்தை சரி பார்க்க த வறி யவர் கள் யார்? என அ னைவ ரி டமும் வி ரிவான வி சார ணை நடத்த 7 த னிப் ப டை களை அ மை க்கப்ப ட்டுள்ளது.

இலங்கையில் நி ழல் உலக தா தாவாக கருதப்படும் அங்கட லொக்கா மீது குறுகிய காலத்தில் போ தை பொ ருள் க டத் தல், க ள் ள து ப்பா க்கி வி ற்பனை,வா ள் வெ ட் டு க் கூ லி ப் ப டை அ ட்ட கா சம், அயல் நா ட்டு க ள் ள நோ ட் டு ப றி மா ற் றம், பெ ண்கள் க ட த் த ல், ப லா த் கா ர வ ழக் கு என 100க் கும் மே ற் ப ட்ட வ ழக் கு கள் இரு ந்த தா ல், 2014 ஆம் ஆ ண் டு க டு மை யா ன நெ ரு க் கடியா ல் இலங் கையி ல் இ ரு ந் து வி ர ட் ட ப்பட் டதாக கூ ற ப் ப டு கின் ற து.

க ள் ள த்தோ ணி மூலம் த மிழக த்திற் குள் நு ழைந் து போ லி பாஸ் போ ர்ட் மற்றும் வி சா மூலம் கூ ட்டா ளி க ளு டன் து பா ய் க்கு தப் பி ச்சென்று அங் கி ரு ந்த ப டி யே க ட த் த ல் சா ம் ரா ஜ் யத் தை நடத்தி வந் துள்ளார் அ ங் க ட லொ க் கா.

2018 ஆம் ஆண்டு தொ ட க்கத் தில் து பா யில் ஏ ற்ப ட்ட நெ ருக்க டியா ல் கோ வை க்கு பிரதீப் சிங் என்ற போ லியா ன பாஸ்போர்ட்டில் தனது கா த லியான அமானி தா ன் ஜியுடன் த மி ழ க த் தி ற்கு ள் ஊ டுரு விய தாக கூறப்படுகின்றது.

அதே போ ல பெரிய அள வி லான க ழு கு களை போ தை பொ ரு ள் க டத் த லு க்கு பய ன் படு த் தி யுள் ளான் அங்கட லொக்கா என கூறும் கா வ ல்து றை யி னர். ஒரு முறை கொ ழும்பு சி றைக்குள் இ ருக் கும் த னது கூட் டா ளிக்காக கா ல் கிலோ எடையுள்ள ஹெ ரா யி ன் போ தை பொ ரு ளை யும், இரு செ ல் போ ன்க ளை யும் ஜி பிஎஸ் பொ ரு த் தி க ரு ப்பு டே ப்பால் க ழு கின் கா ல்க ளில் சுற்றி அனுப்பிய போது பொ லி சாரி டம் க ழு கு சி க்கிக் கொ ண் டதா க கூ ற ப்ப டு கி ன்ற து.

லொ க் கா ம ரண த்தி ன் பி ன்ன ணியும், அவ ரு டைய த மி ழ க கூ ட் டா ளி யார் என்பதும் சி பிசி ஐ டி கா வல் து றை யினரின் வி சா ரணை யில் வி ரை வில் வெ ளி வ ரும் என தெ ரி யவ ந் து ள் ள து.

You might also like