முதல் திருமணத்தில் 5 குழந்தைகளுக்கு தா யான பெ ண்! வி வா கர த் து க்கு பி ன் னர் ந டந்த ம று ம ண ம்.. அ டு த்து கா த் தி ரு ந் த அ தி ர் ச்சி

முதல் தி ரும ண த்தில்

இந்தியாவில் ம னை வி யை கண வன் கொ லை செ ய் து வி ட்டு த ப் பி யோ டிய ச ம்ப வம் அ திர் ச்சி யை ஏ ற்படுத் தியுள்ளது.

பீ கா ர் மா நி லத் தி ன் மா ங் கே கி ரா ம த் தை சேர்ந்தவர் ஷனி தேவி (39). இவர் கண வர் லல்ஜித். இந்த த ம்ப தி க்கு ஐந்து பிள் ளைக ள் உ ள் ளனர்.

இந்த நி லை யில் ல ல் ஜி த் துடன் ஏற்பட்ட க ரு த் து வே று பா டு கா ர ண மாக தே வி அவ ரை சில வ ருட ங்களுக்கு முன்னர் வி வாக ர த் து செ ய் தார்.

இ த ன் பி ன் னர் கவு மஞ்சி எ ன்பவ ரை தே வி இர ண் டாம் தி ரு மணம் செய்து கொ ண் டார்.

ஆனால் ம ஞ்சி – தேவி தம் பதிக்கு கு ழ ந்தை இ ல் லா த நி லை யில் இது தொடர்பாக இரு வ ருக்கு ம் அ டிக் க டி ண் டை ஏ ற்பட் டது.

இந்த நிலையில் தே வி யி ன் முதல் கணவர் லல் ஜித் சில தி ன ங்க ளுக்கு முன்னர் அவ ரை சந் தித்து பேசி கொ ண்டிருந்தார்.

இதை பார்த்த மஞ்சிக்கு தேவி மீ து ஆ த்தி ரம் வந்தது.

இதையடுத்து கூ ரா ன ஆ யு த த் தை எடுத்து கொண்டு தே வி யிடம் வந்தார், இதை பா ர்த் து அவர் அ தி ர் ச் சி யில் உ றை ந் த நிலையில் தேவி யை த் தி கொ ன் ற ம ஞ் சி பி ன் னர் அ ங்கி ரு ந்து த ப் பி யோ டி வி ட்டார்.

ச ம் ப வ ம் குறித்து தக வல் அ றி ந்த பொ லி சார் தே வி ச ட ல த் தை கை ப்ப ற் றி பி ரேத ப ரி சோ த னை க்கு அ னு ப் பிவி ட்டு த லைம றை வாக உ ள் ள மஞ் சி யை தேடி வரு கின் றனர்.

You might also like