முதல் திருமணத்தில் 5 கு ழ ந்தைகளுக்கு தா யான பெண்! வி வாக ரத்துக்கு பின்னர் நடந்த மறுமணம்.. அடுத்து கா த்திருந்த அ திர்ச்சி

இந்தியாவில் மனைவியை கணவன் கொ லை செய்துவிட்டு த ப்பியோ டிய ச ம்ப வம் அதி ர்ச் சியை ஏ ற்படுத்தி யுள்ளது.பீ கார் மாநில த்தின் மா ங்கே கி ரா மத்தை சே ர்ந் தவர் ஷனி தேவி (39). இவர் கணவர் லல் ஜித். இந்த த ம்பதி க்கு ஐ ந்து பி ள்ளை கள் உள் ளனர்.

இந்த நிலையில் லல்ஜித்துடன் ஏற்ப ட்ட க ருத்து வே றுபாடு காரணமாக தேவி அவ ரை சில வரு டங்க ளுக்கு முன்னர் விவாகரத்து செய்தார்.இதன்பின்னர் கவு ம ஞ்சி என்ப வரை தே வி இ ரண் டாம் தி ரு மண ம் செய்து கொ ண் டார்.

ஆ னால் மஞ்சி – தேவி தம் பதிக் கு குழ ந்தை இல் லாத நி லையில் இது தொ ட ர்பாக இருவருக்கும் அடி க் கடி ச ண் டை ஏற்பட்டது.இந்த நிலையில் தேவியின் முதல் கணவர் லல்ஜித் சில தினங் க ளுக்கு முன்னர் அவ ரை சந்தித்து பேசி கொண்டி ருந்தார்.இதை பார்த்த ம ஞ்சி க்கு தே வி மீது ஆ த் திரம் வந்தது.

இதையடுத்து கூ ரா ன ஆ யு த த்தை எடுத் து கொ ண்டு தே வியி டம் வந்தார், இதை பார்த்து அவர் அ தி ர் ச்சியில் உ றை ந்த நிலையில் தே வியை கு த் தி கொ ன் ற ம ஞ்சி பின்னர் அ ங்கி ருந்து தப் பி யோ டி விட்டார்.

ச ம் பவ ம் குறி த் து தகவல் அறிந்த பொலிசார் தேவி ச ட ல த் தை கைப் ப ற்றி பி ரே த ப ரிசோ தனை க்கு அனுப்பிவிட்டு த லை ம றை வாக உ ள்ள ம ஞ் சி யை தே டி வ ருகி ன்ற னர்.

You might also like