தி ருமண மாகி ஒன்ற ரை மாதத்தில் பு துப்பெ ண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி.. அ றையி ல் கணவன் க ண் ட அ திர் ச்சி கா ட்சி!

சிவகாசி அருகே ஆலமரத்துபட்டி ரோடு பெரி யார் கா லனி யை சேர் ந்தவர் செல் வபாண்டி யன்(26). இவ ருக்கு ம் பி ரகதி மோனிகா(24) என்பவருக்கும் கடந்த ஒன்றரை மா தங் களு க்கு முன் திரு மணம் நடைபெற்றது.

செல்வபாண்டியன் அதே பகுதியில் உ ள்ள அட்டை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார்.

இ ந்நி லையில், சம்பவ தினத்தன்று வீட்டில் இருந்த பி ர கதி மோனிகா ர த் த வெ ள் ளத் தில் பி ண மாக கி டந் து ள்ளார். இதுகுறித்து அக்கம் , பக்க த் தினர் கொ டு த்த தகவலின் அ டி ப்ப டையில் வீட் டுக்கு வந்த க ண வர் செ ல்வ பா ண்டியன் போ லீ சாரிடம் பு கா ர் அ ளி த் தார்.

சம் ப வ இ ட த்தி ற்கு வந்த போ லீசார், பிரகதி மோனிகாவின் உ ட லைக் கை ப்ப ற் றி பி ரே த பரி சோ த னை க்கு அ னுப் பி வைத்துள்ளனர்.

புதுப்பெண் வீட் டில் இரு ந் ததை அறி ந்து ம ர்ம நப ர்கள் அவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்து இருக்கலாம் என போ லீசார் கூ றுகின் றனர். மேலும் ம ர ண த்திற்கு முன் பிரகதி மோ னி கா அவ ர்க ளுடன் வெ குவா க போ ரா டி இருப்பதாகவும் தெரிகிறது.

மர்ம நபர் கள் ந கை களுக் காக வ ந் தவ ர்களா? இ ல் லை வேறு ஏ தே னும் கார ணமா? எ ன போ லீ சார் தீ வி ர வி சா ரணை நட த்தி வ ருகின்றனர்.

You might also like