கோவிலுக்குள் தா லி க ட்டிய கா த ல் ஜோடி… வெளியே வந்து த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்ட சோ க ம்!

கா தலு க்கு பெற்றோர்கள் எ தி ர்ப்பு தெ ரி விப் பார்கள் என்று கா தல் ஜோ டி இரு வர் திரு மண ம் செ ய்து விட்டு அடு த்த ஒரு சில நிமிடங்களில் த ற்கொ லை செய்துகொண்டு ள்ளது அ திர்ச்சி யை ஏ ற்ப டுத்தி யுள்ளது.

க ள் ளக்குறி ச்சி மாவட் டம் சின்ன சேலம் அருகே உள்ள ராம நாயக் கன்பாளையம் பகுதியை சேர் ந்த பா ஸ் குமார். இவர் செ ம்பாகுறிச்சியை சேர்ந்த கவிதாவும் கா ட்டு கொட்டாய் ப குதி யில் உள் ள க லை கல் லூ ரியில் ப டி த்து வ ந் து ள்ளனர்.

கல்லூரி படி க்கும் போது ஏற்பட்ட பழக்கம் நா ளா டைவில் கா த லாக மாறிய நிலையில், இருவரும் வெவ்வேறு சமூ கத் தைச் சே ர்ந்தவர்க ள் என் பதால் பெற்றோர்கள் இவர்களது தி ரும ண த்திற்கு ஒ ப்புக் கொள்ளவில் லை.

இந்நிலையில் நே ற் று வீட்டை விட்டு வெளியேறிய இவர்கள், ஈரி யூர் பகுதி யில் உள்ள கோ வி லில் திருமணம் செ ய்து கொண்டு, பின்பு வெளியே வந்து தூ க்கி ட் டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டதாக கூறப்ப டுகின் றது.

தக வல றிந்த பொ லி சார் வி ரைந் து வந்து இருவரின் ச டல ங் களை க் கைப் பற்றி பி ரே த ப ரி சோ த னைக்கு அனுப்பியுள்ளதுடன், தீவிர வி சார ணையும் மே ற் கொ ண்டு வருகி ன்றனர்.

You might also like